Week 1 les 1 Herhaling actualiteit Flashcards Preview

3D financiering > Week 1 les 1 Herhaling actualiteit > Flashcards

Flashcards in Week 1 les 1 Herhaling actualiteit Deck (19)
Loading flashcards...
1

Wat is de doelstelling van een onderneming?

Maximalisatie van de waarde van de onderneming

2

Wat is de waarde van een onderneming (de marktwaarde)?

Contante waarde van de toekomstige (verwachte) vrije kasstroom

3

Wat betekent waardemaximalisatie als doelstelling hebben?

- Beslissingen nemen ten aanzien van investeringen;
- Beslissingen nemen ten aanzien van vermogensstructuur;
- Ondernemers moeten toekomstgericht denken.

4

Op wat worden de beslissingen in financiering gemaakt?

Beslissingen worden gemaakt op basis van rendement en risico

5

Wat betekent dat beleggers zijn risico'avers?

- Gegeven het risico, verwachte kasstroom maximaliseren;
- Gegeven de verwachte kasstroom, risico minimaliseren.

6

Wat is een indifferentiecurve?

Indifferentiecurve verbindt die combinaties van verwachte kasstroom en risico, die voor de beslisser evenveel waarde hebben

7

Wat is vrij kasstroom en waarvoor wordt deze gebruikt?

Kasstroom die wordt verdiend met operationele activiteiten
- wordt gebruikt voor de betaling van de vergoeding aan vermogensverschaffers (rente, dividend)
- wordt tevens aangewend voor de terugbetaling van vermogen (aflossing van leningen) of (indien negatief) moet gefinancierd worden met nieuw eigen vermogen of vreemd vermogen

8

Zitten er financieringskasstromen in vrije kasstroom?

Nee, er zitten geen financieringskasstromen in vrije kasstroom

9

Wat is de formule voor het berekenen van de kostenvoet van de onderneming? (K0)

(EV/TV) * ke + (VV/TV) * (1-f) * kv

10

Wat is ke in de formule van (KO) ?

kostenvoet van het eigen vermogen

11

Wat is kv in de formule van (KO) ?

kostenvoet van het vreemd vermogen

12

Wat is EV in de formule van (KO) ?

marktwaarde van het eigen vermogen

13

Wat is TV in de formule van (KO) ?

marktwaarde van het totaal vermogen, TV = EV + VV

14

Wat is VV in de formule van (KO) ?

marktwaarde van het vreemd vermogen

15

Wat is f in de formule van (KO) ?

het belastingtarief

16

Wat kost het om vandaag nieuw vreemd vermogen aan te trekken?

Afleiden uit de prijsvorming van obligaties:
Wat is de formule om de prijsvorming van obligaties te berekenen?

MPO= kas1/(1+kv) + kas2/(1+kv)2……+ kasn/(1+kv)n
Waarbij Kas bestaat uit rente en aflossing

17

Wat kost het om vandaag nieuw eigen vermogen aan te trekken?

Afleiden uit de prijsvorming van aandelen:
1. Dividend Discount Model
2. CAPM

1.Dividend Discount Model: MPA = Div / (ke – g)
2.Capital Asset Pricing Model:
Ke, j = RF + bj x (rm – RF)

18

Wat us bj in de CAPM formule?

bj noemen we beta = risicomaatstaf aandeel
bj > 1: aggressief fonds
bj

19

Hoe kan de totale ondernemingswaarde worden berekent als de marktwaarde vreemd vermogen en de marktwaarde eigen vermogen is bekent?

Totale Ondernemingswaarde
Marktwaarde Vreemd Vermogen -/-
Marktwaarde Eigen Vermogen