Virala Hepatiter Flashcards Preview

K4 IBI > Virala Hepatiter > Flashcards

Flashcards in Virala Hepatiter Deck (22)
Loading flashcards...
1

De fem humanpatogena hepatiterna kan delas in två grupper med avseende på spridningsvägar: Vilka smittar på vilka sätt?

Hepatit A och E, som enbart ger akut sjukdom, sprids fekaloralt medan Hepatit B, C och D sprids via blod och sexuell kontakt.

2

Två av hepatiterna räknas som onkogena virus, pga att de kan orsaka hepatocellulära carcinom. Vilka?

Hepatit B och C.

3

Vilken är de tre viktigaste markörerna för att utvärdera leverfunktion vid akut hepatit?

"Blodprover som ger information om leverfunktionen är PK-INR, Albumin, Bilirubin. ASAT, ALAT och ALP är direkt felaktiga svar då de snarare normaliseras när leverfunktionen försämras."

4

De flesta kroniska hepatiterna är s.k subkliniska: Vad innebär detta, och vad beror det på?

Att infektionen är subklinisk innebär att sjukdomen inte fullt utvecklas och blir symtomatisk: Patienter söker därmed inte vård. Hepatiter hos immunkompetenta karaktäriseras ofta av en mycket långsam inflammationsprocess, blandat med fibros och regeneration, som till följd av leverns "överfunktion" (25% funktion kan vara tillräckligt) går omärkt.

5

Mot vilka hepatiter finns det effektiva vaccin tillgängliga idag?

Hepatit A och Hepatit B.

6

Virala hepatiter kan orsaka leverskada via tre olika mekanismer - Vilka?

1 - Via direkt cytopatisk effekt på leverceller, dvs störning av metabolism/DNA-syntes/struktur etc. Överlägset minst viktig: Hepatiter vore i stort sett ofarliga utan immunrespons!
2 - Via medfödd immunitet, ffa genom NK-celler och inflammatoriska cytokiner som IFN-y, TNF och olika interleukiner. Denna respons är av större betydelse än #1, men viruset kan ofta dämpa denna respons.
3 - Via adaptiv immunitet, med antikroppar, CD4+/CD8+-celler. Just CD8+ svaret är den absolut viktigaste faktorn dels vid leverskada, men även för att kunna nå resolution och bli av med viruset.

7

HAV och HEV utgör de två akuta hepatiterna. Ange några likheter och skillnader i deras infektionsprocesser.

Båda två är ss-+RNA-virus som sprids fekooralt. Deras infektionssteg är i stort sett samma som alla andra virus: Associering --> adhesion --> inträde --> direkt translation i cytoplasman, då både är +RNA. En skillnad här är dock att HAV translateras till ett enda långt protein, medan HEV mer traditionellt translateras till flera små. RNA replikeras sedan, innan kapsidsyntes (och klyvning av HAV-proteinet) och egress.

8

Ange vilka som utgör de största riskgrupperna för svåra komplikationer vid HEV-infektion.

HEV är associerat med hög mortalitet hos gravida kvinnor samt immunsupprimerade, där det kan orsaka massiv levernekros och följaktligen leda till döden.

9

Beskriv hur histopatologiska förändringar i levern korrelerar gentemot cirkulerande S-HAV, anti-HAV-IgM och ALAT.

S-HAV innebär viruspartiklar som cirkulerar i blodet: Dessa stiger långsamt över ca 6v i infektionsförloppet i takt med att viruset replikerar sig i leverceller. Så småningom ger dessa upphov till en immunrespons mot virusantigenet: I första hand bildas då antikroppar av IgM-klass. Detta markerar en immunologisk respons, som kommer ge upphov till CD8+-celler som skadar leverceller och eliminerar virus, varav vi får histopatologiska förändringar t.ex nekros, granulation. Då stiger även ALAT i blodet, en markör på levercellskada/död.

10

Vaccination och behandling mot Hepatit A fungerar likadant - Hur?

Passiv immunterapi, dvs injektion med IgG-antikroppar mot HAV.

11

Vad skiljer Hepatit B från alla andra hepatiter rent strukturellt?

Hepatit B är den enda humanpatogena hepatiten som är ett DNA-virus (huvudsakligen).

12

Beskriv uppbyggnaden hos en HBV-partikel.

HBV-virion är ett höljevirus: I höljet finns det viktiga antiget HBsAg. Två andra proteiner inuti viruset är X-antigen, ett immunmodullerande protein som hämmar apoptos, och E-antigen, ett tolerogen som bromsar CD8+/NK-celler. Dess kapsid är ikosahedral. Mest speciellt är dess nukleotid, som till största del utgörs av DS-DNA, men även har en snutt av RNA.
Värt att notera är att ovanstående enbart gäller "äkta" HBV-partiklar, s.k Dane-partiklar: Merparten av HBV-partiklar i blodet är "lockbeten", som saknar DNA och infektionsförmåga.

13

Beskriv hur HBV replikerar sig i en cell efter att ha vunnit inträde mha HBsAg.

Nukleokapsiden med DNAt tar sig in i cellkärnan. Det supercoilas & lägger sig extrakromosomalt, varefter det sker transkription av olika slags virala mRNA. Ett extremt långt (s.k Pre-genomiskt RNA) som kodar för hela genomet kan därefter translateras till nya viruspartiklar, som kan gå i egress eller "fylla på" med DNA i cellkärnan. Kortare virala mRNAs kan translateras till andra virala protein och bilda icke-infektiösa viruspartikar utan DNA, mha ER, och exporteras.

14

Barn som smittas med HBV har ca 90% chans att få en kronisk infektion. Vad beror detta på?

Små barn har mindre förmåga till CD8+-respons, och får istället ett TH2-svar som är oförmåget att eliminera viruset.

15

CD8+-celler försvarar oss mot HBV via två huvusakliga mekanismer: Beskriv dessa.

Det bästa möjliga försvaret är IFN-y produktion från CD8+-celler, som uppreglerar antiviral proteinproduktion och försvårar infektion i hepatocyter utan att cellen nödvändigtvis kommer till skada.
Den andra mekanismen är den typiska verkningsmekanismen för CD8+-celler: Att binda till MHC-1:Antigen komplex eller antikroppars FC-region, och vid aktivering frisätta perforiner, granulosym och granzymer som inducerar apoptos.

16

Hur skiljer sig den serologiska bilden hos en patient som vaccinerat sig mot HBV gentemot den hos en patient med en utläkt HBV-infektion?

Båda har antikroppar av IgG-klass mot ytantigenet HBsAg, medan bara den som genomgått infektion har antikroppar mot kärnantigenet HBcAg.

17

Vilka markörer kännetecknar en kronisk HBV-infektion gentemot en akut?

Typiskt för kronisk sjukdom är att mängden HBsAg i blodet aldrig sjunker, och att vi inte heller utvecklar antikroppar mot dessa. ALAT förblir konstant något förhöjt, och HBV-DNA kan påvisas i blodet.

18

Vad är kopplingen mellan Hepatit B och Hepatit D?

Hepatit D är ett parasitisk virus, som enbart kan ge infektion om det redan föreligger HBV-infektion: HDV stjäl HBV-partiklars höljen för att kunna lämna cellen. Behandling av HDV innebär följaktligen att behandla den underliggande HBV-infektionen.

19

Hepatit C är aningen mindre komplext än HBV, då det kodar för enbart 3 strukturella och 6-7 icke-strukturella proteiner. Två mycket viktiga angreppspunkter är NS3 och NS5A/NS5b. Ange funktionen hos dessa.

NS3: Proteast / RNA-helikas, cell-transformerande.
NS5A och NS5b är komponenter i virusets RNA-beroende RNA-polymeras. Just detta komplexet är väldigt viktigt: Det är väldigt "slarvigt" och utgör på så vis en virulensfaktor då det ger hypervariabilitet i ytantigen, men slarvigheten gör det till en bra angreppspunkt för antivirala medel.

20

Hur undviker HCV att exponera sina egna ytantigen?

HCV är ett lipofilt virus, som klär in sig i LDL och med hjälp av receptorer för dessa tar sig in i hepatocyter.

21

Beskriv principerna vid behandling av HCV-infektion.

Förr i tiden behandlade man med IFN-y samt nukleosidanaloger (Ribavirin): Idag ger man kombinerad terapi med minst två av proteashämmare mot NS3 (-provir), NS5A-inhibitorer (-asvir) och polymerasinhibitorer (-buvir).

22

Ange några viktiga frågor att ställa till en patient med misstänkt hepatit/leverpåverkan av okänd anledning.

Vaccinationsstatus? Utlandsresa? Nålbruk? Tidigare akut leversjukdom/gulsot? Alkoholvanor (noggrant)? Blodtransfusioner? Tatueringar? Bukbesvär?