Virala Gastroenteriter Flashcards Preview

K4 IBI > Virala Gastroenteriter > Flashcards

Flashcards in Virala Gastroenteriter Deck (11)
Loading flashcards...
1

Ange definitonen för diarré.

Ökat antal (>3) avföringar per dag, med vattning konsistens. Kronisk diarré definieras som ovanstående, i 4 veckor eller mer.

2

Beskriv den normala vätskeomsättningen i GI-kanalen.

Varje dag passerar 8-10L vatten duodenum: allt utom ~1,5L tas upp i duodenum, resten i colon. Colon har utöver det en reservkapacitet, och kan som mest ta upp 4L per dygn. Av de 10 liter som passerar duodenum är ca 2 direkt intag, medan resten är sekretioner.

3

Vad är det egentligen som gör att diarrésjukdomar leder till döden för så många?

Det är främst av allt vätskeförlusten, dvs dehydreringen, som dödar. Detta genom hypovolem shock. Dessutom uppstår diverse elektrolytrubbningar, som på egen hand kan ge multiorgansvikt.

4

Förklara funktionen hos mogna, apikala enterocyter respektive enterocyter nere i kryptor, med avseende på vätskereglering.

De mogna, apikala enterocyterna står för upptaget av vatten, genom passiv osmos pga aktivt upptag av Na+ och Cl. Upptaget av dessa faciliteras av socker, pga den apikala Na+-Glukos-symportören. Na+ och Cl- pumpas sedan ut basolateralt, mot blodet.
Celler nere i kryptor pumpar tvärtemot ut kloridjoner i lumen, efter att ha tagit upp det från blodet mha Na+/K+/2Cl- cotransportören. Detta höjer osmolaliteten i lumen, varav vatten dras ut.

5

Det finns två olika "typer" av diarré: Den ena är mer kopplad till viral infektion, den andra till bakteriell. Förklara.

Diarréer delas in i osmotiska respektive sekretoriska. Osmotisk diarré innebär att hålls kvar/dras in i tarmlumen, till följd av hög koncentration av t.ex näringsämnen i lumen. Detta är kopplat till bakteriell infektion, som ofta förstör enterocyter --> malabsorbtion --> hyperosmolärt lumeninnehåll. Vid sekretoriska diarréer fungerar fortfarande det absorbtiva enterocyterna, men kloridsekretionen från kryptorna har ökat i den mån att resorbtionen inte hinner med. Detta beror ofta på virusinfektion.

6

Beskriv funktionen hos CFTR för normal tarmfunktion.

CFTR = Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator: Kloridkanalen i enterocyterna i kryptor, som möjliggör sekretion av klorid och därmed vatten. Patienter med cystisk fibros har defekt sådan: Detta ger abnormt låg sekretion, och därmed förstoppning. Denna uppregleras av VIP, via AC-->cAMP.

7

Vilka är de två vanligaste agensen bakom viral gastroenterit?

Rotavirus är överlägset vanligast: Man säger att alla barn i västvärlden någon gång drabbas av den. Norovirus är näst vanligast, och ligger bakom den klassiska vinterkräksjukan.

8

Vilken egenskap har enteriska virus som får dem att överleva miljön i magsäcken & infektera tunntarmen?

"Enteriska virus måste av naturen vara mycket stabila då de ska ta sig genom den hårda magmiljön och infektera tunntarmen. Detta möjliggörs av att de är nakna virus utan hölje (bara en kapsid/proteinskal)."

9

Vad skiljer vanligtvis virala gastroenteriter från bakteriella?

Virala gastroenteriter är inte lika inflammatoriska: De ger därför inte upphov till CRP > 20, feber eller lika stark sjukdomskänsla. Kräkningar är dock mer karaktäristiskt för viralt agens. Dessutom har virala gastroenteriter en kortare inkubationstid, kortare förlopp i allmänhet (ofta självbegränsat --> under 3 dagar). Blodiga diarrér är en stark indikation på bakteriellt agens.

10

Beskriv hur rotavirus ger upphov till sekretorisk diarré.

Sekretorisk diarré är som sagt medierat av epitelceller i tarmkryptor: Rotavirus har dock enbart förmåga att infektera apikala enterocyter, som ej står för sekretion. Sekretion induceras istället genom att frisätta toxiner, som stimulerar enterochromaffina celler till att frisätta serotonin (5HT). 5HT går dels via vagala afferenter och aktiverar kräkcentra i hjärnan, men kommer dessutom aktiverar intrinsiska neuron i Auerbachs plexa, som frisätter VIP --> kloridsekretion, och även inducerar tarmmotilitet.

11

Loperamid och Ondansetron är två läkemedel som kan användas för symtomlindring vid viral gastroenterit. Ange verkningsmekanismerna för dessa.

Loperamid är en dopaminantagonist: Den minskar tarmmotiliteten genom att hämma den dopaminerga stimuleringen av cholinerga motoneuron.
Ondansetron är en 5HT-3R-antagonist, som genom mestadels okända mekanismer hämmar illamående & kräkningar som ju induceras av seratonerga vagala afferenter till CNS.