S4:老夫少妻为何增多? Flashcards Preview

🇨🇳 EAS300Y1Y: Modern Standard Chinese III (2016-17) with Y. Li > S4:老夫少妻为何增多? > Flashcards

Flashcards in S4:老夫少妻为何增多? Deck (74)
Loading flashcards...
1

n. lâofū

old husband

老夫

2

n. shàoqī

young wife

少妻

3

conj. wèihé

why

为何

4

v. zēngduō

to grow in number; to increase

增多

5

adj. niánqīng

young

年轻

6

adj. huópō

lively

活泼

7

n. xiâojiê

Miss

小姐

8

v. jià

to marry (only for a woman)

9

adj. bùshâo

many; not few

不少

10

n. qīn.qī

relative

亲戚

11

n. hūnyīn

marriage

婚姻

12

v. chí

to hold

13

adj. fôudìng

negative

否定

14

v. tú

to seek; to pursue

15

n. dìwèi

status

地位

16

phr. qiáo.zhe.ba

just wait and see

瞧着吧

17

prep. bùchū

within

不出

18

v. nào

to make a big fuss in request for or in protest of (something)

19

v. líhūn

to divorce

离婚

20

v. guò.qù

to pass by; to go by

过去

21

n. zhêngtiān

all day; day and night

整天

22

v. chūchūjìnjìn

to pass in and out; to get in and out

出出进进

23

v. xiāngchû

to get along

相处

24

adj. hémù

harmonious; in peace

和睦

25

n. gânshòu

feeling; experience

感受

26

n. dāngchū

at first; originally

当初

27

v./adj. yóuyù

hesitate; hesitant

犹豫

28

n. hòumā

stepmother

后妈

29

n. cáihuá

brilliance of mind; genius

才华

30

n. shílì

strength; actual strength

实力