Pupuh Test Flashcards Preview

Sundanese > Pupuh Test > Flashcards

Flashcards in Pupuh Test Deck (9)
Loading flashcards...
1

Pupuh teh miboga harti, nyaeta ?
a. lagu anu kaugeur ku guru lagu wungkul
b. lagu anu kaugeur ku guru wilangan wungkul
c. lagu anu kaugeur ku guru lagu sareng guru wilangan
d. lagu anu teu kaugeur guru lagu sareng guru wilangan

c. lagu anu kaugeur ku guru lagu sareng guru wilangan

2

Guru wilangan miboga harti, nyaeta ?
a. jumlah kalimah dina sapada
b. jumlah kecap dina sapadalisan
c. jumlah suku kalimah
d. jumlah suku kata

d. jumlah suku kata

3

Pupuh miboga guru lagu nu hartina, nyaeta ...
a. Huruf vokal suku kata awal
b. Huruf vokal suku kata ahir
c. jumlah suku kata
d. jumlah suku kalimah

b. Huruf vokal suku kata ahir

4

Pupuh anu ngagambarkeun heureuy atawa banyol, disebut ...
a. asmarandana
b. balakbak
c. maskumambang
d. dangdanggula

b. balakbak

5

'Aya warung sisi jalan rame pisa, Citameng'
Guru wilangan jeung guru lagu tina kalimah di luhur nyaeta ...
a. 15-e
b. 15-e
c. 15-a
d. 14-a

a. 15-e

6

Tulis guru lagu jeung guru wilangan
Awewena luas-leuis geulis pisan, ngagoreng

15-e

7

Tulis guru lagu jeung guru wilangan
Lalakina-lalakina los kapipir nyoo monyet, nyanggereng

19-e

8

Aya sabaraha jumlah pupuh?

17

9

Sebutkeun 5 jenis pupuh anu ku hidep apal!

Asmarandana, Balakbak, Dangdanggula, Kinanti, Magatru, Maskumambang, Sinom