pan R 351-400 Flashcards Preview

351-400 pan R > pan R 351-400 > Flashcards

Flashcards in pan R 351-400 Deck (16)
Loading flashcards...
1

Fala akustyczna uległa osłabieniu :


• Efekt absorpcji można polepszyć/zwiększyć przez odpowiednie wzmocnienie amplitudy echa,

• Efekt absorpcji musi być uwzględniony,

• Efekty absorpcji są minimalizowane przez odpowiedni dobór częstotliwości fali .(im wyższa częstotliwość tym większy efekt tłumienia)

2

). Jakie właściwości pierwiastka decydują o tym czy może zostać zastosowany w DSA- cyfrowej angiografii subtrakcyjnej ?

• Liczba protonów w jądrze,

3

Ile będzie wynosiło osłabienie pomiędzy sondą, a punktem B, kiedy pomiędzy sondą a punktem A wynosiło 5 , a pomiędzy punktem A i B- 10?

15 dB

4

Porównaj detektor cyfrowy z błoną rentgenowską :


• Zdolność rozdzielcza dla błony rentgenowskiej jest lepsza niż dla detektora cyfrowego,

• Detektor cyfrowy ma większy zakres dynamiczny niż dla błony rentgenowskiej .

5

Światło lasera

• Niewielka rozbieżność kątowa,

• Może być promieniowanie impulsowe.

• Widmo światła laserowego zawiera jedną LUB KILKA składowych o ściśle określonej długości

6

Jaką liczbę fotonów musi zarejestrować gamma-kamera, aby błąd pomiarowy aktywności był mniejszy od 1%?

10 000

7

Pacjent naświetlany izotopem promieniotwórczym o aktywności 10 MBq. Wybrać wszystkie parametry, które muszę znać, aby obliczyć efektywny równoważnik dawki, który otrzyma pacjent


• Rodzaj emitowanego promieniowania

• Naświetlany obszar ciała pacjenta,

• Energia emitowanego przez źródło promieniowania

8

358). Wybrać lasery, których promieniowanie penetruje tkanki na głębokość mniej niż 0,5:

• CO2

• KrF

9

Rozważmy możliwość wykonania prześwietlenia kości przedramienia złamanej kończyny, gdy dysponujemy pierwiastkiem promieniotwórczym. Z podanych proszę wybrać poprawne:

• Badanie można wykonać gdy izotop emituje promieniowanie gamma,

• Badanie można wykonać gdy izotop emituje promieniowanie beta plus

10

. Ilościowa tomografia komputerowa umożliwia wyznaczenie gęstości tkanki kostnej, ponieważ:

• Współczynnik osłabienia jest proporcjonalny do gęstości,

• W detektorze tomografu nie rejestrujemy promieniowania rozproszonego

11

W rutynowej praktyce lekarskiej nie stosujemy do celów diagnostycznych pomiarów pola magnetycznego wytwarzanego w organizmie, ponieważ:

• Pole magnetyczne wytwarzane w organizmie ma skomplikowany rozkład przestrzenny, co powoduje trudności w interpretacji

• Pola magnetyczne generowane w organizmie mają bardzo małe natężenia i trudno mierzalne

12

Tomografia rezonansu magnetycznego:

• Stałe pole magnetyczne w tomografii rezonansu magnetycznego (0,15-1,5 T) jest tysiące razy większe od ziemskiego pola magnetycznego (100 µT)

13

Z podanych relacji dotyczących wielkości informatycznych wybierz poprawne:

• 1 kB= 1024B

• 1 B= 8b

14

Podaj różnice występujące w pole magnetycznym magnetoterapii i MRI :

• Pole magnetyczne w MRI > pola magnetycznego w magnetoterapii

• MRI- pole stałe, magnetoterapia- pole zmienne

15

Obliczono powierzchnię ciała drużyny koszykówki. Z podanych wartości proszę wybrać wszystkie możliwe wartości uzyskane z obliczeń:

• 2 m2
• 2,3 m2

16

Środki kontrastowe w USG

• Pęcherzyki powietrza o otoczce białkowej około 5 mikrometrów