Numbers Flashcards Preview

Norwegian > Numbers > Flashcards

Flashcards in Numbers Deck (45)
Loading flashcards...
1

0

null (nool)

2

1

en

3

2

to (too)

4

3

tre (tray)

5

4

fire (fee-reh)

6

5

fem

7

6

seks

8

7

syv (see-vh)

9

8

åtte (oht-te)

10

9

ni (nee)

11

10

ti (tee)

12

11

elleve (elv-eh)

13

12

tolv (toll)

14

13

tretten (trett-ten)

15

14

fjorten (fyoor-ten)

16

15

femten (femp-ten)

17

16

seksten (s-eyes-ten)

18

17

sytten (søtten - surh-ten)

19

18

atten (ott-ten)

20

19

nitten (knit-ten)

21

20

tjue/tyve (shoe-e)

22

21

tjueen (shoe-e-en)

23

30

tretti (trett-tee)

24

40

førti (furh-tee)

25

50

femti (fem-tee)

26

60

seksti

27

70

sytti (si-tee)

28

80

åtti (oh-tee, almost like oat-y)

29

90

nitti (knit-tee)

30

100

ett hundre (hun-dreh)