Luftvägsvirus Flashcards Preview

K4 IBI > Luftvägsvirus > Flashcards

Flashcards in Luftvägsvirus Deck (17)
Loading flashcards...
1

Förklara varför många virus drabbar de övre luftvägarna snarare än de nedre.

1. T.ex Rhinovirus föredrar den kallare temperaturen
2. Cilierat epitel + slem transporterar bort virus/bakterier
3. Hostningar
4. Alveolära makrofager.

2

Nämn fyra RNA-virus som ger övre luftvägsinfektion.

Influensa A, B, C (Orthomyxoviridae)
Respiratorisk Syncytievirus A, B (Paramyxoviridae)
Parainfluensa 1, 2, 3, 4a, 4b
Coronavirus SARS/MERS

3

Man kan drabbas influensa vilken tid på året som helst, men just vintern är virusets "högsäsong", då det sprids i avsevärt högre utsträckning och blir lättare att diagnostisera. Vad beror detta på?

Man tror att detta beror på den s.k Aerosol-effekten, vilket innebär att låg luftfuktighet och temperatur tillåter viruspartiklar att hänga kvar i större droppar i luften under längre tid än vid varmt klimat.

4

Vad har influensavirus A och B för arvsmassa & hur är den packeterad?

Influensavirus A och B består av -ss-RNA i 8 segment, omsluten av en helikal kapsid (varav viruset dessutom har ett hölje!).

5

Det årliga vaccinet mot influensa angriper en av dess huvudvirulensfaktorer, men i viss mån på ett suboptimalt sätt. Vilken virulensfaktor är detta & hur skulle ett perfekt vaccin fungera?

Varje år tar man fram ett vaccin som ger patienter antikroppar riktat mot influensans hemaglutinin, det höljeprotein som ger det förmåga till binding till sialinsyrareceptorn i luftvägar. Det suboptimala är att antikropparna är riktade mot en mycket mutagen del av hemaglutininet, som ser annorlunda ut varje år och därmed kräver nya vaccin. Man skulle helst vilja ha antikroppar mot den del av hemaglutininet som exponeras då det klyvs enzymatiskt vid cellytan, då denna är extremt konservativ, men tyvärr är inte denna epitop immunogen nog.

6

Ange två virulensfaktorer för influensa (utöver H, M2 och N) och beskriv deras funktion.

NS1: Binder till cellens egna DS-RNA och hämmar på så vis produktionen av interferoner, som i vanliga fall skulle ge uppreglering av antiviral proteinsyntes.
PB2: Subfaktor i RNAset. Gav extremt effektiv RNA-syntes i spanska sjukan.

7

En möjlig komplikation vid influesa är superinfektion, dvs bakteriell infektion som möjliggörs av epitelskadan som viruset orsakar. Ange de tre vanligaste bakteriearterna som brukar orsaka superinfektion.

Streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae och staphylococcus aureus.

8

Ibland kan den årliga influensan orsaka en s.k pandemi, dvs en global epidemi. Två skilda mekanismer ligger bakom pandemier respektive epidemier - Förklara.

Epidemier uppstår till följd av antigenic drifting - Mindre antigensförändringar i virusets hemaglutinin/neuraminidas som gör "gamla" antikroppar värdelösa. Antigenic drifting uppstår till följd av virusets inneboende genetiska instabilitet, och kan ske i alla typer av värdceller.
Pandmier uppstår å andra sidan till följd av antigenic shifting - det innebär att ett virus med helt annorlunda hemaglutinin bildas. Detta sker i regel när ett djur smittas av två olika influensor, som blandas och sedan sprids till människor.

9

Nämn en likhet och en skillnad mellan strukturen av influesavirus och RSV.

Båda har enkelsträngat minuspolariserat RNA med helikal kapsid, men influensavirusets arvsmassa är segmenterad.

10

Vilken virusfamilj tillhör RSV?

RSV är ett paramyxovirus, med helikalt, icke-segmenterat RNA.

11

RSV kan inducera produktion av IL-10 hos sin värdcell. Vilken effekt har detta på värdens immunförsvar?

IL-10 är ett anti-inflammatoriskt cytokin, som styr bort kroppen från antiviralt TH-1/CD8+ svar.

12

Parainfluensor ger i regel lindrigare symtom än influensa, och man är dessutom ihålligt immun om man drabbas en gång. Vad beror detta främst på?

Parainfluensavirusen är betydligt mer genetisk stabila än influensavirus, varav de har mindre förmåga till antigendrifting och ingen förmåga till antigenshifting.

13

Vad utmärker Coronavirus replikationsprocess gentemot de andra luftvägsvirusen?

Eftersom att Coronavirus har +ssRNA, krävs ingen vidare transkription, utan dess arvsmassa kan direkt translateras varav viruset är väldigt snabbt på att föröka sig.

14

Vilken typ av infektion (med avseende på värdcellers öde) ger influensaviruset?

Lytisk infektion: Viruset förökar sig snabbt (4-6h replikationstid) tills cellen spricker, och stora mängder virioner frisätts.

15

Vad är det viktigaste i värdens immunsvar mot influensainfektion?

IFN-y produktion, såväl från immunceller som infekterade epitelceller, och T-cellsvar (TH-1 och CD8+) är nödvändiga för att nå resolution. Kom ihåg att influensavirus motverkar denna respons mha NS1!

16

Vilken effekt har IFN-y på virusinfekterade respektive "friska" celler?

IFN-y leder till blockerad proteinsyntes och ökad apoptosberedskap i infekterade celler, samt en allmän uppreglering av antivirala peptider. Cellen får alltså bättre förutsättningar att döda viruset. Icke-infekterade celler blir i sin tur, av samma mekanismer, svårare att infektera.

17

Zanimivir och Oseltamivir är två klassiska anti-virala medel som kan förkorta sjukdomsförloppet vid influensa. De har samma verkningsmekanism: Vilken är denna?

De båda verkar genom att inhibera neuraminidas-enzymet, varav nya virioner inte kan klyvas från värdcellen. Detta minskar virusfrisättningen och ger ökad aggregering av viruspartiklar.