Lesson 19 - Travel, Part 1 Flashcards Preview

Mandarin Chinese > Lesson 19 - Travel, Part 1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 19 - Travel, Part 1 Deck (24)
Loading flashcards...
1

马上
Adverb

mǎshàng
immediately; right away

2

放假
Verb object

fàng jià
go on vacation; have time off

3


Verb

fàng
to let go; to set free

4

jià
Noun

jià
vacation; holiday

5

公司
Noun

gōngsī
company

6

实习
Verb

shíxí
to intern

7

打工
Verb object

dǎ gōng
to work at a temporary job (often part time)

8

计划
Noun/verb

jìhuà
plan; to plan

9

暑假
Noun

shǔjià
summer vacation

10

打算
Verb/noun

dǎsuàn
to plan; plan

11

父母
Noun

fùmǔ
parents; father and mother

12

首都
Noun

shǒudū
capital city

13

政治
Noun

zhèngzhì
politics

14

文化
Noun

wénhuà
culture

15

名胜古迹

míngshèng gǔjì
famous scenic spots and historic sites

16

有名
Adjective

yǒumíng
famous; well-known

17

导游
Noun

dǎoyóu
tour guide

18

护照
Noun

hùzhào
passport

19


Verb

dìng
to reserve; to book (a ticket, a hotel room, etc.)

20

签证
Noun

qiānzhèng
visa

21

旅行社
Noun

lǚxíngshè
travel agency

22

长城
Proper noun

Chángchéng
the Great Wall

23

香港
Proper noun

Xiānggǎng
Hong Kong

24

台北
Proper noun

Táiběi
Taipei