Ledsjukdomar Flashcards Preview

K4 IBI > Ledsjukdomar > Flashcards

Flashcards in Ledsjukdomar Deck (27)
Loading flashcards...
1

Reumatoid Artrit (RA) är en av många kroniskt inflammatoriska ledsjukdomar. Beskriv vilka leder som vanligen drabbas vid RA.

RA drabbar främst av allt små perifera leder, däribland MCP/MTP/PIP-lederna i högst utsträckning. Typiskt har man symmetrisk engagemang, dvs symtom från samma led på båda sidor.

2

Vad är skillnaden mellan oligoartrit och polyartrit?

Oligoartrit innebär 2-3 engagerade leder, polyartrit innebär ≥4.

3

Hur ser relationen ut mellan RA och åldern?

Incidensen för RA är väldigt låg hos unga, men börjar öka runt 25 års ålder. Vid 55 till 75 års ålder är risken som störst, och sjunker därefter.

4

Hur skiljer sig RA från spondylartriter med avseende på engagemang av kotpelaren?

RA drabbar sällan stora leder överhuvudtaget förän sent i förloppet, och än mindre drabbas thorakala eller lumbala kotpelaren till skillnad från spondylartriter.

5

Nämn några extraartikulära symtom vid RA.

Viktnedgång, feber och sjukdomskänsla kan uppstå till följd av den kroniska inflammationen, framförallt hos rökare med RF-positiv RA. Subkutana noduler finns hos vissa, ffa hos de svårt sjuka. RA kan dessutom ge sekundärt Sjögrens syndrom med inflammation i tår-/salivkörtlar. I övrigt ger det ökad risk för pleurit, ILD, perikardit, vaskulit och diverse hematologiska problem.

6

RA har en relativt stark genetisk komponent. Vilken mutation är starkast kopplad till RA?

Mutation i HLA-DRB1, som faciliterar MHC-II presentation av citrullinerade peptider och därigenom inducerar autoimmunitet.

7

Beskriv den normala strukturen av en synnovialled.

Två ben, vars toppar är täckta ledbrosk, inneslutna i ett vätskefyllt rum som avgränsas av synnoviallmembranet (som producerar denna s.k synnovialvätska). Utanpå detta har vi en fibrös kapsel: Synnovialmembranet + kapseln utgör ledkapseln. Därutanpå finner vi andra förstärkande strukturer som ligament och senor.

8

Synnovialmembran består av två sorters synnoviocyter: Förklara skillnaden.

Typ A synoviocyter härstammar från makrofager, och finns i minoritet jämfört med typ B synoviocyter, so härstammar från fibroblaster och står för ECM-syntesen.

9

Nämn några typiska mikroskopiska förändringar i en led som drabbas av RA.

Synnovial hyperplasi/hypertrofi; Pannusbildning (membranet förtjockas, hypervaskulariseras och växer invasivt mot ben/brosk); Inflammatoriskt infiltrat med mononukleära celler.

10

RA-patienter har i många fall diverse olika autoantikroppar. En typisk sådan är RF: Beskriv denna.

RF står för reumatoid faktor: Antikroppar mot FC-regionen på antikroppar. Oftast är RF av IgM-klass, men inte nödvändigtvis.

11

Vad är skillnaden mellan ACPAs och Anti-CCPs?

ACPAs = Anti-Citrullinated Peptide Antibodies, ett samlingsbegrepp för antikroppar riktade mot ett stort antal antigen som har gemensamt att de är citrullinerade. Anti-CCPs är en patenterad mätmetod för en särskild form av Anti-CCPs som förekommer i hög utsträckning.

12

Beskriv kortfattad patogenesen för RA på molekylär/celulär nivå.

T-celler mot citrullinerade peptider aktiveras --> TH-1-svar. Dessa producerar cytokiner som aktiverar makrofager/typ-A synoviocyter, inducerar hyperplasi i synovialmembranet och hypervaskularisering. De aktiverade cellerna kommer producera mer cytokiner och stimulera varandra. Även plasmaceller aktiveras och producerar tidigare nämnda auto-AK. Ju fler stimulatoriska faktorer (IL-1, IL-6, TNF-a, RF, ACPA) desto mer skada gör makrofager. Aktiverade celler uttrycker dessutom RANK-ligand, vilket ger aktivering av osteoklaster som ger irreversibel skada på ben/brosk.

13

Ett cytokin verkar särskilt viktigt för RA-patogenesen, och har därför blivit ett läkemedelsmål. Vilket?

TNF-a. Produceras i högst uttsträckning av makrofager, varav RA ibland kallas för en makrofagdriven sjukdom.

14

RA är i stor utsträckning en kriteriediagnos, som tar hänsyn till 4 saker. Vilka?

Ledengagemang: Hur många och vilken typ av leder drabbas (maxpoäng: >10 leder, minst en liten)
Serologi: Förekomst och nivåer av RF och/eller ACPA (maxpoäng: höga nivåer av en av dem)
Akutfasreaktanter: förhöjd CRP eller sänka (svag poäng)
Långvarighet: över 6v.

15

Vilket värde har RF respektive anti-CCP-AK i diagnostiken av RA?

Båda har en sensitivitet på runt 75-80% --> ca 20% falskt negativa svar, men Anti-CCP har en högre specificitet än RF, som även kan förekomma vid annan reumatisk sjukdom.

16

Nämn några typiska röntgenfynd vid RA.

Periartikulär osteopeni, dvs att benet distalt/proximalt om leden brytits ned utifrån; Mjukdelssvullnad; joint space loss, dvs benen ligger dikt an mot varandra.

17

Förstahandsbehandling idag mot RA innefattar ofta methotrexat: förklara verkningsmekanismen.

Methothrexat är egentligen cytostatika, och verkar i högdos genom att hämma folsyrareduktas och därigenom DNA-syntes. Vid RA är mekanismen dock inte helt känd, men det har en antiinflammatorisk effekt som tros bero på inducering av adenosinfrisättning. På grund av dess primära effekt, bör det ges tillsammans med folsyrasupplement.

18

Glukokortikoider är inte längre den primära behandlingen mot RA, men kan ändå ges i flera stadier av sjukdomen. Förklara.

Eftersom att DMARDs (disease modulating anti-rheumatic drugs) ofta tar lång tid för att få effekt, kan det vara bra att inleda en kortisonbehandling direkt efter diagnos för att hindra progression och minska symtom. Det kan även ges vid akuta försämringsperioder, eller som tilläggsbehandling till methothrexat om man ej är nöjd med resultaten.

19

Infliximab och Etanercept är två exempel på biologiska DMARDs, som har både likheter och skillnader. Förklara.

Infliximab = Chimera-antikroppar (25% mus, 75% humana) mot TNF-a. Etanercept = syntetisk molekyl bestående av en FC-region fäst vid en TNF-receptor. Båda minskar TNF-signallering, men etanercept fungerar enbart på cirkulerande TNF.

20

Vad måste man göra innan man påbörjar anti-TNF-behandling?

Patienten måste screenas för tuberkulos, då TNF-hämning ger minskad IFN-produktion vilket innebär relevant immunsuppression som ger möjligheten för kroniska infektioner att blossa upp igen.

21

Beskriv verkningsmekanismen för Rituximab.

Rituximab är en antikropp som binder till CD20 på B-celler, varav de "töms ut" och blir inaktiva.

22

Ange en typ av läkemedel riktat mot T-celler som kan användas vid RA.

CTLA-4 agonister / B7-hämmare, som binder till costimulatoriska molekyler på APCs varav de inte kan aktivera T-celler.

23

Spondylartriter är en annan grupp av reumatiska ledsjukdomar, som alla är kopplade till en mutationer i en viss gen. Vilken?

HLA-B27, som i olika utsträckning är kopplad till psoriasisartrit, reaktiv artrit, ankyloserande spondylit (AS) och IBD-associerad artrit.

24

AS är aningen svårare att diagnostisera än RA. Vad beror detta på?

Det finns inga kända autoantikroppar med stark koppling till AS, varav HLA-B27 mutation är den enda starka markören utöver symtom.

25

Vilka cytokiner är centrala i patogenesen för spondylartriterna?

Mycket beror på att dendritiska celler producera IL23 och då ger upphov till TH-17 svar, som i sin tur producerar IL-17, IFN-y och TNF-a. IL17 blockad har visat sig effektivt i behandlingen.

26

Vilken patientgrupp har högst risk att drabbas av gikt?

Patienter med kronisk njursjukdom, som till följd av sin oförmåga att eliminera urat drabbas av hyperurikemi och därigenom ofta gikt.

27

Vad är en inflammason, och vad är dess främsta funktion?

Inflammasomer är intracellulära proteinkomplex, ofta kopplade till b.la Node like receptors (NLRs). När dessa aktiveras, kommer det leda till en kaskad där caspas 1 aktiveras och i slutändan klyver pro IL-1b till IL-1b varav inflammation induceras. Till detta kan även någon form av second hit krävas, t.ex ATP/ROS/katepsiner etc.