Kaulinan Barudak remedial Flashcards Preview

Sundanese > Kaulinan Barudak remedial > Flashcards

Flashcards in Kaulinan Barudak remedial Deck (29)
Loading flashcards...
1

Kaulinan cingciripit biasana sok dimaenkeun ku sabaraha urang?

a. 1-2 urang

b. 2-3 urang

c. 3-4 urang

d. 4-5 urang

c. 3-4 urang

2

Salah sahiji jenis kaulinan nu dimaenkeun ku budak awewe wungkul, nyaeta ...

a. Encrak

b. Paciwit-ciwit lutung

c. Jajangkungan

d. Congklak

a. Encrak

3

Jenis kaulinan nu cara maenna ngaitkeun suku nepika salah sahiji aya nu labuh, nyaeta ...

a. Paciwit-ciwit lutung

b. Perepet jengkol

c. Oray-orayan

d. Pacublek-cublek uang

b. Perepet jengkol

4

Biasana dina kaulinan encrak, pakakas (alat) nu digunakeun nyaeta?

a. batu jeung genteng

b. bola leutik jeung kewuk

c. taneuh jeung batu

d. awi jeung karet

b. bola leutik jeung kewuk

5

Kaulinan paciwit-ciwit lutung bisa dimaenkeun ku sabaraha urang?

a. duaan

b. sorangan

c. tiluan

d. sapuluhan

c. tiluan

6

Congklak unggal lagakna (lubang) kudu di eusi ku kewuk saharaha siki (biji)?

a. lima

b. dalapan

c. opat

d. tujuh

d. tujuh

7

Kaulinan jajangkungan teh, ngagunakeun pakakas (alat), nyaeta ...

a. karet gelang

b. genteng

c. batu leutik

d. awi (bambu)

d. awi (bambu)

8

"Perepet jengkol jajahean kadempet kohkol ______"

a. seuseurian

b. ceuceurikan

c. jejeretean

d. lulumpatan

c. jejeretean

9

"Paciwit-ciwit lurung, si lutung pindah ka ______"

a. luhur

b. tungtung

c. handap

d. buntut

b. tungtung

10

Ngaran kaulinan nu sarupa jeung ucing sumput, nyaeta ... a. Engkle

b. Hahayaman

c. Hong-hongan

d. Congklak

c. Hong-hongan

11

Oray-orayan

12

Cingciripit

13

Paciwit-ciwit Lutung

14

Pacublek-cublek Uang

15

Perepet Jengkol

16

Hong-hongan

17

Encrak

18

Engkle

19

Jejangkungan

20

Congklak

21

Budak nu panghareupna disebut naon?

a. buntut oray

b. sira oray

c. hulu oray

d. mata oray

c. hulu oray

22

Sabaraha urang barudak nu karumpul teh?

a. duaan atawa tiluan

b. limaan atawa tujuhan

c. limaan atawa genepan

d. apatan atawa limaan

c. limaan atawa genepan

23

Bari luar-leor teh barudak babarengan?

a. nembang

b. ngawih

c. kawih

d. nari

b. ngawih

24

Oray - orayan

Luar-leor mapay ______

tong ka sawah

Parena keur sedeng beukah

a. leuwi

b. kebon

c. cai

d. sawah

d. sawah

25

Kaulinan cingciripit biasana sok dimaekkeun ku sabaraha urang?

a. 3-4 urang

b. 2-3 urang

c. 1-2 urang

d. 4-5 urang

a. 3-4 urang

26

Jenis kaulinan nu cara maenna ngaitkeun susu nepika salah sahiji aya nu labuh, nyaeta ...

a. Paciwit-ciwit Lutung

b. Oray-orayan

c. Perepet Jengkol

d. Pacublek-cublek Uang

c. Perepet Jengkol

27

Kaulinan jajangkungan teh ngagunakan pakakas (alat), nyaeta ..

a. karet gelang

b. genteng

c. batu leutik

d. awi (bambu)

d. awi (bambu)

28

Ngaran kaulinan nusarupa jeung ucing sumput, nyaeta ...

a. Engkle

b. Hong-hongan

c. Hahayaman

d. Congklak

Hong-hongan

29

Salah sahiji jenis kaulinan nu dimaenkeun ku budak awewe wungkul, nyaeta ...

a. Jajangkungan

b. Paciwit-ciwit Lutung

c. Encrak

d. Congklak

c. Encrak