Kaplan OG 12 Data Sufficiency Flashcards Preview

GMAT > Kaplan OG 12 Data Sufficiency > Flashcards

Flashcards in Kaplan OG 12 Data Sufficiency Deck (170)
Loading flashcards...
1

1

B

1

2

E

2

3

A

3

4

E

4

5

E

5

6

D

6

7

A

7

8

C

8

9

A

9

10

B

10

11

A

11

12

B

12

13

D

13

14

C

14

15

B

15

16

A

16

17

D

17

18

B

18

19

C

19

20

A

20

21

E

21

22

E

22

23

B

23

24

D

24

25

D

25

26

D

26

27

D

27

29

E

28

30

B

29

31

B