HSK 1 #2 Flashcards Preview

Mandarin 101 > HSK 1 #2 > Flashcards

Flashcards in HSK 1 #2 Deck (15)
Loading flashcards...
1

老师 - lǎoshī

teacher - noun

2

再见 - zàijiàn

goodbye - phrase

3

日本 - Rìběn

Japan - noun

4

他 - tā

he, him - pronoun

5

要 - yào

to want - verb

6

喜欢 - xǐhuan

to like - verb

7

喝 - hē

to drink - verb

8

吃 - chī

to eat - verb

9

咖啡 - kāfēi

coffee - noun

10

菜 - cài

dish, cuisine - noun

11

茶 - chá

tea - noun

12

口 - kǒu

measure word for family members

13

个 - gè

general measure word, measure word for people

14

爸爸 - bàba

father - noun

15

妈妈 - māma

mother - noun