HSK 1 #1 Flashcards Preview

Mandarin 101 > HSK 1 #1 > Flashcards

Flashcards in HSK 1 #1 Deck (15)
Loading flashcards...
1

叫 - jiào

to be called - verb

2

姓 - xìng

surname/one's surname is - noun/verb

3

名字 -míngzi

name - noun

4

哪国人 - nǎguórén

a person of which country - phrase

5

你 - nǐ

you (formal) - pronoun

6

我 wǒ

I, me - pronoun

7

认识你很高兴 - rènshì nǐ hěn gāoxìng

it's nice to meet you - phrase

8

是 - shì

is - verb

9

美国 Měiguó

United States - noun

10

中国 - Zhōngguó

China - noun

11

忙 - máng

busy - adjective

12

累 - lèi

tired - adjective

13

好 - hǎo

good - adjective

14

你们 - nǐmen

you - plural

15

学生 - xuéshēng

student/s - noun