Herpesvirus Flashcards Preview

K4 IBI > Herpesvirus > Flashcards

Flashcards in Herpesvirus Deck (20)
Loading flashcards...
1

Nämn de tre subfamiljerna av herpesvirus, samt ett virus i respektive.

Alphaherpesviridae: Innehåller b.la Herpes Simplexvirus 1 och 2. Neurotropa --> lägger sig latent i neuron!
Betaherpesviridae: Innehåller HHV5 = Cytomegalovirus,
Gammaherpesvirus: Innehåller enbart HHV4 = Epstein-Barr virus. Latens i lymfocyter!

2

Beskriv de generella komponenterna i en herpeviruspartikel, inifrån och ut.

Dubbelsträngat DNA --> ikosahedral kapsid --> tegument med diverse virala proteiner --> hölje med uppemot 15 olika höljeproteiner.

3

Alla herpesvirus har förmågan att ge latent infektion: Vad innebär detta?

Virusets DNA ligger i vila som en epison, extrakromosomalt, i särskilda värdceller, med mycket lågt eller inget uttryck av det virala DNAt i cellen. Detta innebär att cellen och immunförsvaret inte kan, eller egentligen behöver, försvara sig eller eliminera viruset. Emellertid kan viruset dessvärre reaktiveras och ge lytisk infektion, ofta i samband med att värdens immunförsvar försvagas.

4

Många U-länder har lägre prevalens av "körtelfeber" hos tonåringar än vi i Sverige har: Vad kan detta bero på?

Körtelfeber (mononukleos) kan uppstå vid primärinfektion med HHV4 = Epstein-Barr virus hos ungdomar/unga vuxna och ge relativt svåra symtom. Primärinfektion i tidig barndom är dock asymtomatisk. I kulturer där föräldrar tuggar barnens mat (EBV sprids via saliv) kan därför barn få sin primärinfektion tidigt, och slippa symtom i senare stadie.

5

HSV1 och HSV2 har helt annan tropism än EBV: Vad betyder detta, och vad beror detta på?

Tropism innebär att ett virus föredrar att vissa celler i högre utsträckning än andra, ofta i särskilda organ. Detta beror i stor utsträckning på vilka celler de har förmågan att infektera, vilken i sin tur beror på vilka receptorer de kan binda till. HSV1 och 2 binder till heparansulfat, som i stor utsträcknig uttrycks på mukoepiteliala celler oralt och genitalt: EBV binder däremot till CD21, på epiteliala (?) celler och framför allt B-celler.

6

Beskriv infektionsprocessen för ett herpesvirus vid en icke-latent infektion.

Adhesion till cellmembran --> fusering --> uncoating --> Nukleokapsid + tegument når cytoplasma: Denna fuserar i sin tur med cellkärnan --> vDNA i cellkärnan. Då sker immediate-early proteinsyntes med hjälp av celleget RNA-polymeras --> a-proteiner (viktiga för transkriptionsreglering & övertagande av cellen) bildas i cytosolen, åker in i kärnan --> assisterar vid early proteinsyntes --> TFs, enzymer (t.ex DNA-pol.) --> replikation --> Late proteinsyntes: strukturproteiner --> assembly --> egress.

7

Vilket är de klassiska symtomen för HSV-1 respektive HSV-2 infektion?

HSV-1 association är associerat med blåsbildning oralt, runt omkring läpparna, medan HSV-2 är mer förknippad med genitala blåsor. Värt att notera att vice versa kan ske!

8

Nämn två mekanismer med hjälp av vilka Herpesvirus dämpar värdens immunsvar.

Hämning av värdcellens IFN-y produktion, MHC-1 nedreglering apoptosinhibition hos infekterade celler samt inducering av IL-10 produktion.

9

Alla humana herpesvirus utöver VZV har samma spridningssätt. Vilket?

De sprids via närkontakt, ofta oralt eller sexuellt.

10

EBV skiljer sig från de andra herpesvirusen med avseende på möjliga komplikationer. Vad är speciellt med det?

EBV är det första virusets som upptäcktes ha onkogena egenskaper, dvs att det kan ge upphov till cancersjukdomar (ffa Burkitts lymfom, men även t.e nasogastriskt carcinom & B-cellslymfom hos immunsupprimerade).

11

Ett typiskt symtom/tecken vid EBV-infektion är cervikal lymfadenopati. Vad innebär detta, och vad är orsaken?

Cervikal lymfadenopati innebär svullna lymfkörtlar i halsområdet (pre/postaurikulärt, submandibulärt, submentalt, occipitalt, tonsillärt mm). Det är ett ospecifikt symtom, men beror i detta fallet på en stor reaktiv leukocytos, dvs klonal expansion av B-celler (drivet av virusinfektion, CD21!) och ett T-cellsvar för att motverka B-cellsexpansionen. Detta sker i lymfoid vävnad --> lymfkörtlar sväller.

12

Man kan ge Aciklovir i tidigt skede vid EBV-infektion. Beskriv verkningsmekanismen för denna, och vad det resulterar i.

Aciklovir är en viral nukleosidanalog, som efter intracellulära modifieringar hämmar viralt DNA-polymeras. Detta innebär att viruset slutar shedda, dvs inte längre kan ge lytisk infektion, från oropharynx, men att kronisk i B-minnesceller ej påverkas.

13

Några typiska symtom vid EBV innefattar feber, lymfadenopati samt faryngit/tonsillit. 50% drabbas av ytterliggare ett ganska ospecifikt symtom, som i sällsynta fall kan ge livshotande komplikationer. Vad avses? (Ej malignitet)

Splenomegali, dvs mjältförstorning genom samma mekanism som lymfadenopati, innebär alltid en viss risk för ruptur, i synnerhet vid våld/trauma. Detta kan i värsta fall innebär en blödning som kan leda till döden.

14

Beskriv de typiska fynden vid MoS-undersökning hos patienter med aktiv EBV-infektion.

Det typiska fyndet är faryngit, dvs inflammation av farynx (rodnad, svullnad av svaljväggen och uvula), ibland med förstorade tonsiller. Ibland syns dessutom vita beläggningar (exudat, dvs var/pus) på tonsillerna) vilket påminner om streptokock-faryngit (halsfluss).

15

Beskriv principerna kring hur mononukleos diagnostiseras genom serologi.

Diagnosen ställs genom ett s.k heterofiltest. Detta innebär att man testar värdens plasma efter förekomst av heterofila antikroppar, som bildas av EBV-infekterade B-celler: Detta gör man genom att tillföra värdplasma till blod från andra djur, då heterofila antikroppar agglutinerar detta. Dessutom kan man hitta diverse antikroppar som indikerar på pågående infektion: Först IgM, sen IgG mot EBV-VCA (Viral Capsid Antigen)

16

Vad är EBNA & LMP? Vilken roll har de i virusinfektionen och immunitet?

EBNA och LMP är två av de få proteiner som uttrycks hos latent EBV. EBNA = Epstein Barr Nuclear Antigen, verkar ha immortaliserande effekt på B-celler; LMP = Latency Membrane Protein. Ett tecken på genomgången/latent infektion är att värden utvecklat antikroppar mot t.ex EBNA.

17

Om man någon gång har haft en kutan/genital herpesinfektion, kan sjukdomen i framtiden blossa upp och ge blåsor på i stort sett samma ställen som vid den primära infektionen. Förklara mekanismen för detta.

HSV1/2 är båda neurotropa virus: De ger sina typiska symtom (herpesblåsor) via lytisk infektion i mukoepiteliala celler, men de kan enbart bli latenta i nervceller dvs neuron. I regel kommer virusen att vandra längs axonen ör de sensoriska neuron som innerverar det hudområdet de infekterat och lägga sig latenta i cellkropparna i närmsta ganglie (dvs trigeminusgangliet för HSV1, sakralgangliet för HSV2).

18

Alfaherpesvirus har likt en del andra virus förmågan till cell-cellspridning: Varför utgör detta en så starkt virulensfaktor?

Om virus kan sprida sig direkt från en cell till en annan (eller inducera fusion --> syncytium) behöver de aldrig vistas extracellulärt, och blir därför mycket mer svårtåtkomliga för antikroppar.

19

Vad är TAP-systemet, och varför är det relevant vid herpesinfektion?

TAP-systemet är transportproteiner som sitter i membranet på endoplasmatiska retikulet, och transporterar in produkter från proteosomal nedbrytning till lumen däri. Dessa korta peptidkedjor kan vara delar av virala proteiner: I ER binder de till MHC-1, varav komplexet kan skickas till cellmembranet och signallera att cellen skall dödas av cytotoxiska T-celler.
HSV1/2 har förmåga att blockera TAP-systemet, varav cellen inte kan flagga att den är virusinfekterad: Då kan inte NK-celler rekryteras i samma utsträckning.

20

Vad skiljer hudutslag vid VZV från t.ex HSV1/2?

VZV kan ge globala hudutslag (dvs över hela kroppen) pga dess förmåga att spridas genom blodet (viremi). Detta är vad som sker när man drabbas av vattkoppor: Vaccinera!
Drabbas man som vuxen, får man s.k bältros: röda utslag som ligger i linje med torsons dermatom.