Green Belt Flashcards Preview

Karate > Green Belt > Flashcards

Flashcards in Green Belt Deck (20)
Loading flashcards...
1

Begin

Hajime

2

Stop

Yame

3

Red

Aka

4

White

Shiro

5

Yes

Hai

6

Forefist thrust punch

Seiken zuki kekomi

7

Lunge punch

OiZuki

8

Reverse Punch

Gyaki Zuki

9

Original Position

Moto No Ichi

10

Time

Tikan

11

Extended Match

Encho Sen

12

Shin

Sune

13

Instep

Ashinoku

14

Back Stance

Kokutsu Dachi

15

Belt

Obi

16

Training Hall

Dojo

17

Blow

Uchi

18

Kick

Geri

19

Eleven

Juu ichi

20

Twelve

Juu Ni