Grampositiva kocker Flashcards Preview

K4 IBI > Grampositiva kocker > Flashcards

Flashcards in Grampositiva kocker Deck (29)
Loading flashcards...
1

Alla grampositiva kocker är runda, icke-sporbildande bakterier. De kan subtypas med avseende på ett visst enzym: Vilket är detta, och vad spelar det för roll?

Grampositiva kocker subtypas i katalaspositiva (t.ex stafylokocker) respektive katalasnegativa (t.ex streptokocker) arter. Katalas är ett enzym som katalyserar reaktionen H2O2 --> H2O + O2. Detta är användbart för att på labb kunna skilja arter åt, men det är även en virulensfaktor som ger bakterier ett försvar mot ROS-produktion från t.ex neutrofiler.

2

Vilka är de fem vanligaste patogena stafylokockerna?

HEALS: S. Haemolyticus, S. Epiderdimis, S. Aureus, S. Lugdunensis, S. Saphrophyticus.

3

En särskild typ av bakterie ligger ofta bakom svåra infektionssjukdomar, som kallats för "sjukhussjukan": Vilken är denna?

MRSA, Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus.

4

Nämn de två viktigaste funktionerna hos grampositiva bakteriers polysackaridkapsel.

Kapseln hämmar fagocytos, och möjliggör association.

5

Stafylokocker, dvs runda bakterier som bildar klasar, kan också subtypas med avseende på ett visst enzym: Vilket?

Stafylokocker delas in i koagulaspositiva (S. Aureus) och koagulasnegativa (T.ex S. Saphrophyticus, S. Epiderdimis).
Koagulas kan aktivera fibrin och bilda proppar, vilket ibland kan vara till värdens fördel (spridning via blodet kan hämmas).

6

Vad är PBP? Vad är dess funktion hos grampositiva bakterier?

PBP = Penicillin Binding Proteins: Kallas även för transaminas. PBP är enzymet som katalyserar bildningen av bakteriers cellväggar, som (förhoppningsvis) binder till och hämmas av penicilliner & annan B-laktam antibiotika varav bakterien dör.

7

Förklara vad som leder till uppkomsten av MRSA.

MRSA står för Methicillinresistenta S. Aureus. Staphylococcus Aureus får resistens mot penicillin genom att börja producera PBP2a, en variant av PBP med betydligt lägre affinitet för penicillin. Detta kräver dock att bakterierna fått MecA-genen från någon annan stafylokock som uttryckt den på ett mobilt genetiskt element.

8

Staph Aureus har diverse ECM-bindande makromolekyler i sin cellvägg, samt ett relativt "ikoniskt" protein som är en av dess starkare virulensfaktorer. Vad heter proteinet och vad gör det?

Protein A (Tänk Aureus = A!) är en mycket stark virulensfaktor eftersom att det i hög utsträckning kan binda till antikroppar och komplement, så att bakterien ej opsoniseras. Följaktligen blir vår humorala immunitet mot S. Aureus betydligt svagare.

9

S. Aureus är en stor producent av olika exotoxiner. Dessa kan översiktligt delas in i fyra typer: Vilka?

Leukocidiner 1-5 (cytotoxiner, membranförstörande); Exfoliativa toxiner (proteaser som ger hudblåsor likt vid brännskador, SSSS); Enterotoxiner (värmestabila, smaklösa proteiner som ger matförgiftning); Och Toxic Shock Syndrome Toxin (också ett superantigen, men ger systemisk shock)

10

S. Aureus kan göra oss sjuka på två sätt, översiktligt. Beskriv skillnaden.

Eftersom att S. Aureus producerar toxiner, kan vi bli sjuka utan att faktiskt ha en infektion. Följaktligen bör man skilja på sjukdomar till följd av intoxikation (t.ex matförgiftning med enterotoxiner) och sjukdomar till följd av infektion (som kan ge betydligt svårare sjukor, t.ex kardit, septiskt artrit etc).

11

Medan matförgiftning är betydligt vanligare, kan vissa drabbas av stafylokockinfektion i mage/tarm /enterokolit. Vilka är den primära riskgruppen för detta?

FFA patienter som genomgått bredspektrig antibiotikabehandling som slagit ut normalfloran, som i vanliga fall skulle hämma stafylokockinfektion.

12

Hur kan stafylokockinfektion ge upphov till cirkulatorisk shock?

Stafylokocker den vanligaste etiologin bakom Toxic Shock Syndrome, till följd av produktion av TSST. Patofysiologin är att TSST, ett superantigen, stimulerar framför allt T-celler till att producera enorma mängder cytokiner som ger upphov till systemisk vasodilatation och minskad kontraktilitet i hjärtat --> hypotoni, som orsakar multiorgansvikt.

13

Beskriv de olika nivåerna/stadierna av kutana stafylokockinfektioner.

Kutana infektioner ger i första hand upphov till follikulit. Dessa kan utvecklas till furunklar: abscesser med ursprung i hårfolliklar i övergången till subcutis. När två eller fler furunklar går samman, kan de gå ner hela vägen till subcutis och bilda en s.k karbunkel. Detta ger ofta systemiska symtom så som feber och frysningar, vilket indikerar på att bakterierna lyckats sprida sig systemiskt, varav antibiotikabehandling krävs.

14

Stafylokocker är en av de vanligaste bakterierna som ligger bakom bakteremi. Nämn några uppföljande undersökningar som kan göras för att identifiera eventuella organkomplikationer efter S. Aureus-bakteremi.

TEE (transesofagal ekokardiografi) för att utesluta endokardit & klaffel, som S. Aureus i många fall kan orsaka. Skelettscintografi för att utesluta osteomyelit och septiskt artrit.

15

Om man misstänker S. Aureus sepsis brukar man behandla med cefotaxim. Om odlingssvar bekräftar detta, byter man över till kloxacillin. Förklara verkningsmekanismen hos dessa två antibiotika, och varför man byter från det enda till det andra.

Cefotaxim är ett 3e generationens cefalosporin, medan kloxacillin är ett penicillinas-stabilt penicillin. Båda har samma verkningsmekanism, att hämma cellväggsyntes genom att binda till PBP i bakteriernas cellvägg; Skillnaden är att Cefotaxim har god effekt på diverse grampostiver och gramnegativer, medan kloxacillin nästan enbart verkar på stafylokocker. Den sistnämnda är därför s.k Drug of Choice mot S. Aureus, pga dess minimala påverkan på normalfloran.

16

Beskriv hur du ska bära dig åt för att odla en bakterie som orsakat en abscessbildning.

Det viktigaste är att man dränerar abscessen, och sedan skrapar själv gränsvävnaden mellan abscess och hud. Det är just här man har chans att återfinna levande bakterier.

17

Streptokocker är ett släkte katalasnegativa bakterier som orsakar många av de vanligaste infektionssjukdomarna. De kan dels delas in i grupp A-W, med avseende på ytantigen, men det finns en enklare gruppindelning i två. Vilken?

A-hemolyserande respektive Beta-hemolyserande streptokocker. Hemolysförmåga säger väldigt mycket om en bakteries virulens, då det speglar dess förmåga att förstöra en främmande cell.

18

Vad är GAS?

GAS = Grupp A Streptokocker, ett dåligt men välanvänt namn för Streptococcus Pyogenes, en betahemolyserande art. Grupp A = A-antigen på ytan.

19

Nämn några funktioner hos M-proteinet hos S. Pyogenes.

M-proteinet är extremt viktigt, då det har många olika funktioner: Det fungerar som ett adhesin, det hämmar fagocytos genom att binda komplement & antikroppar, har funktion som ett superantigen, och underlättar intracellullär överlevnad (i ffa epitelceller).

20

Nämn några toxiner som kan produceras av S. Pyogenes.

SPE = Streptococcal Pyrogenic Enzymes (superantigen), Streptolysin (B-hemolyserande), Streptokinaser (fungerar som plasmin --> förenklar hematogen spridning!), hyaluronidas (bindvävsförstörande --> vävnadsinvasion).

21

Vilka är de två vanligaste formerna av streptokockinfektion?

Halsfluss och hudinfektion.

22

Beskriv den typiska presentationen vid streptokock-halsfluss.

2-4 dagars inkubationstid --> Patienter kommer med halsont, feber, sjukdomskänsla och huvudvärk. Statusundersökning visar rött, svullet svalg med vitt exudat samt cervikal lymfadenopati.

23

Nämn en mätning eller undersökning som kan vara till hjälp när du ska skilja en bakteriell faryngit från en viral.

Det finns ingen 100% säker metod utom specifika prover/odlingar, men t.ex ett CRP över 50 vore en stark indikation på bakteriell agens. Vita beläggningar på tonsiller är dessutom betydligt vanligare vid bakterieinfektion än viral luftvägsinfektion.

24

Vad är pyoderma impetigo?

Pyoderma impetigo = Svinkoppor: Sårbildande hudblåsor med var, som bildas vid infektion av ffa Staph. Aureus eller Strep. Pyogenes.

25

Vad skiljer Streptococcal Toxic Shock Syndrome från Staphylococcal Toxic Shock Syndome?

För att streptokocker ska ge toxisk shock, måste de i regel ha nått ut i blodbanan, dvs bakteremi. Stafylokocker kan som sagt ge toxisk shock enbart genom intoxikation med TSST.

26

Vid GAS-sepsis behandlar man kombinerat med I.V penicillin (B-laktam), samt med clindamycin (Linkosamider). Beskriv verkningsmekanismen för den sistnämnda antibiotikagruppen.

Linkosamider (och makrolider) verkar genom att binda till 50s-subenheten på bakteriella kromosomer, och hämmar då elongering av proteiner varav det får en bakteriostatisk effekt. Värt att notera att detta kräver passage genom bakteriers cellmembran: Linkosamider och makrolider kan även passera våra egna cellers cellmembran, och är därför även effektiva mot intracellulära bakterier.

27

Nämn två långsiktig komplikationer av genomgången streptokockinfektion.

Reumatisk Feber: Autoantikroppar riktade mot GAS som uppvisar korsreaktiv mot b.la mitralisklaffar.
Post-streptokock-glomerulonefrit: Immunkomplex-depostion i glomeruli med inflammation, ca 2v efter genomgången infektion t.ex halsfluss.

28

Hur kan man differentiera mellan Strep. Pyogenes och Strep. Pneumoniae rent mikroskopiskt?

S. Pyogenes brukar växa i längre kedjor än S. Pneumoniae, som i regel förekommer som diplokocker.

29

Nämn en viktig virulensfaktor hos S. Pneumoniae som gör den så högvirulent i just luftvägarna.

S. Pneumoniae producerar IgA-proteas, som avsevärt förenklar infektion av luftvägsepitelet.