Gramnegativa Bakterier Flashcards Preview

K4 IBI > Gramnegativa Bakterier > Flashcards

Flashcards in Gramnegativa Bakterier Deck (23)
Loading flashcards...
1

Vilka bakterier utgör "The Five Killers"? Vilka av dessa är gramnegativa?

The Five Killers = Staph. Aureus, Strep. Pyogenes, Strep. Pneumoniae, E. Coli & Neisseria Meningitidis. De två sistnämnda är gramnegativa.

2

Clostridium Tetani är en gramnegativ bakterie känd för dess förmåga att ge stelkramp under vissa förutsättningar. Vad är förutsättningarna för att detta ska kunna ske?

Clostridium Tetani är en strikt anaerob bakterie, som enbart kan vistas i aerob miljö i form av endosporer. I endosporform produceras inga toxiner: Därav måste den komma in i en anaerob miljö (tex djupt i ett sår) i våran kropp för att kunna övergå till "vanlig" form och producera toxiner.

3

Beskriv verkningsmekanismen för tetanustoxin.

Tetanustoxin binder till glycinerga interneuron som verkar inhibitoriskt på motorneuron: Då frisätts inte längre glycin, varav vi får en ohämmad ACh-frisättning i neuromuskulära junktionen --> kramplika muskelsammandragningar.

4

Vid misstänkt bakteriell meningit brukar man göra lumbalpunktion och undersöka CSV i labb. Vilka två markörer talar starkt för bakteriell infektion?

Laktatstegring, som vittnar om anaerob metabolism, och pleocytos = Förhöjt antal vita blodkroppar i CSV (kallas inte leukocytos, som det gör i blodet!).

5

Nämn några virulensfaktorer hos N. Meningitidis.

Polysackaridkapsel, Pili, poriner, IgA-proteas, transferrinbindande protein.

6

Enterobacteriaceae är en enorm, heterogen familj av gramnegativa stavar. Enterobakterier kan delas in i 3 olika kategorier med avseende på patogenicitet: Förklara.

Vissa enterobakterier, som Salmonella Typhii och Shigellabakterier, är ALLTID associerade med sjukdom, medan många andra är kommensaler som enbart ger opportunistisk infektion vid t.ex antibiotikabehandling. E. Coli tillhör en tredje grupp: Kommensaler som blir patogener enbart när de förändras genetiskt (mha konjugation, bakteriofager etc).

7

Enterobakterier klassas med avseende på 3 olika antigen: Vilka?

O-antigen (hypervariabla delen av LPS), K-antigen i kapseln och H-antigen i flagellerna.

8

Vad innebär Antigenic Phase Variation?

"Antigenic Phase Variation" syftar till enterobakteriers, b.la E. Colis, förmåga att reglera uttrycket av O-antigen, K-antigen och H-antigen, vilket ger bakterierna möjlighet att undvika opsonisering och fagocytos.

9

Vad innebär Typ 3 sekretion?

Att bakterier kan "injicera" sina virulensfaktorer t.ex toxiner in i värdceller mha en slags molekylär nål, vilket karaktäriserar exempelvis E. Coli.

10

Vad är sideroforer?

Molekyler hos bakterier som tillåter dem att ta upp järn inne i vår kropp, vilket utgör en stor virulensfaktor.

11

Gastroenterit kan bland annat orsakas av 5 olika stammar av E. Coli: Vilka är dessa?

Enterotoxiska E. Coli (ETEC), Enteropatogena (EPEC), Enteroaggregativa (EAEC), Enterohemoragiska/Shigatoxinproducerande (STEC, EHEC), och Enteroinvasiva (EIEC).

12

Beskriv hur ETEC ger upphov till diarré.

Diarré definieras som onormalt stor vatten- och elektrolytavgång via avföring. Enterotoxiska E. Coli smittar via fekal kontaminering av mat, och binder till epitel i tunntarmen mha olika kolonisationsfaktorer. Där sitter de, och producerar värmestabila/labila enterotoxiner: Dessa binder till receptorer som ger förhöjt cAMP/cGMP i enterocyter --> Ökad sekretion av Cl- och H2O, samt minskat upptag av dessa.

13

Vad är karatäristiskt för EPEC-infektion (mikroskopiskt och sett till symtom)?

EPEC bakterier definiteras av en patogenicitets ö, LEE = Locus of Enterocyte Effacement, som ger dem förmågan att ta sig in i enterocyter och ge förstöra mikrovili. Detta ger upphov till diarré, i vissa fall blodig sådan pga epitelskada.

14

Vad karaktäriserar EHEC?

Produktion av Shiga-toxiner Stx1/Stx2, därav alternativa namnen STEC.

15

Vad för typ av toxiner är Stx1/Stx2? Vilken är den relativt vanliga, farliga följden av Stx-intoxikation?

Stx1/2 är AB-toxin --> hämmar cellers proteinsyntes, vilket emellertid ger celldöd. Kan ge upphov till HUS, dvs Hemolytiskt Uremiskt Syndrom, om toxinet når njurarnas glomeruli.

16

EIEC kan vara svårt att skilja från EHEC: Varför?

Båda ger vattning, blodig diarré samt påverkat allmäntillstånd: Även om EIEC främst drabbar colon, kan detta inte skiljas från en tunntarmsinfektion genom bara symtombilden.

17

Beskriv hur Salmonella Typhii infekterar enterocyter.

Nyckelkonceptet att minnas är att de går in i peyerska plack via M-celler, innan de fagocyteras av makrofager: Inuti dessa kan de replikera sig i vakuloer, inducera apoptos och därefter infektera entercyter "underifrån".

18

Ange två vanliga primärpatogener vid bakteriell UVI.

E. Coli (UPEC), Staphylococcus Saprophyticus, Enterococcus Fecalis.

19

Vad menas med sekundärpatogener med avseende på UVI? Ange tre arter som räknas bland dessa.

Sekundärpatogener är bakterier som inte ger upphov till UVI hos friska personer under normala omständigheter, utan enbart vid särskilt goda förutsättningar: t.ex efter upprepad AB-behandling. Exempel: Enterobacter, Enterococcus, Klebsiella.

20

Adhesionsfaktorer är oerhört viktiga för att bakterier skall kunna infektera urinvägarna. Nämn några olika sådana hos E. Coli, samt skillnaden mellan dem.

Adhesiner: Icke-fimbriella, mindre.
P-fimbrier: Viktigaste adhesionsfaktorn för att infektera övre urinvägarna dvs för att ge pyelonefrit.
Typ 1-fimbrier: Vanligare hos stammar som ger cystit, än hos de som ger pyelonefrit. Kan även binda sIgA --> antifagocytärt.

21

Nämn några faktorer hos värden som kan förenkla urinvägsinfektion.

Nedsatt urinflöde, t.ex vid avflödeshinder, gör det lättare för bakterier att ta sig uppåt. Kvinnligt kön innebär kortare urinrör, och därmed ökad risk. Kateterisering ger upphov till merparten av de nosokomiala urinvägsinfektionerna.

22

Urinodling är lättare för mikrobiologer än faecesodling - Varför?

Det finns inga strikta anaerober i urinvägarna.

23

Nämn en fördel och en nackdel med nitritstickor.

Många E. Coli-arter uttrycker nitratreduktas: De allra flesta UVIs orsakas just av E. Coli, varav det blir ett ganska bra verktyg. Nackdelen är att andra bakterier, ffa sekundärpatogener, inte producerar detta enzymet och därmed inte hittas (exempelvis enterokocker).