Food Flashcards Preview

Chinese > Food > Flashcards

Flashcards in Food Deck (50)
Loading flashcards...
1

Do you want (food)?

Ni yao (food) ma?

你要 (food) 吗

2

How do you say no or no to Wo yao ka fei ma?

bu yao

or yao 

3

I like (Type of Food)

Wo xi huan (food)

4

These dishes are dirty 

Zhèxiē cài hěn zàng

这些菜很脏

5

There isnt any (food)

没有餐饮

 

Méiyǒu Cānyǐn

 

6

French Fries 

shǔ tiáo

薯条

7

breakfast 

Zǎocān

早餐

8

spaghetti

意大利面

yì dà lì miàn

9

hot dog

rè gǒu

热狗 

10

sandwich

sān míng zhì

三明治 

11

hamburger

hàn bǎo bāo

汉堡包 

12

cheese

奶酪

nǎi lào

13

chocolate

巧克力

qiǎo kè lì

14

ice cream

冰淇淋

bīng qí lín

15

pizza

披萨

pī sà

16

McDonald's

麦当劳 

Mài dāng láo

17

rice

米饭

mǐ fàn

18

fried rice

炒饭

chǎo fàn

19

dumplings

饺子 

jiǎo zi

20

noodles

miàn tiáo

面条 

21

beverages

饮料 

yǐn liào

22

soda

汽水

qì shuǐ

23

water

shuǐ

24

tea

chá

25

milk

牛奶

niú nǎi

26

fruit juice

果汁

guǒ zhī

27

coffee

咖啡

kā fēi

28

wonton

馄饨

hún tun

29

sour

suān

30

spicy