Fall 21:1 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 21:1 > Flashcards

Flashcards in Fall 21:1 Deck (33)
Loading flashcards...
1

Vad händer med inklinationsvinkeln i höften när man blir äldre? och vad har det för betydelse?

Hos yngre är vinkeln på halsen och benet stor
När man blir äldre närmar det sig 90 grader
Detta gör att halsen blir väldigt utsatt för belastning när man är gammal

2

Vilka muskelhäften finns på os coxae?

Crista iliaca
Laterala bukmuskulaturen

Spina iliaca anterior superior
Rectus femoris

Fossa iliaca
M. iliacus

3

Vilka delar på femur är specifikt vitkiga?

Trochanter major och minor
På dessa muskler kommer mycket muskler fästa in
Trochanter major kan man palpera, minor kan man inte känna

Caput femoris
Ledhuvudet

Condylerna
Benbrosket i lederna

Epikondylerna
Det som vetter utåt

Linea aspera
Muskelfäste för många muskler

4

Vilka ligament är viktiga i höften?

Lig. iliofemorale, lig. pubofemorale och lig. ischiofemorale
Det är dessa leder som tar upp vikten när man lutar sig bakåt

5

Varför är höftens ligament tvinnande?

De är lite tvinnade i det vilande tillståndet (när man står upp)
Rotation syftar till att skapa stabilitet
När man sitter ner är de raka och därmed känsligare
Även när man ligger på rygg och drar benen mot magen, tvinnas dessa upp

6

Varför har vi mer rörelse i axeln än i höftleden?

Hos axeln är musklerna viktigare för i höftbenet har vi så stark stabilitet i och med alla ligament
Men vi har mer rörlighet i axeln
På grund av avsaknad av ligament
Mindre stabilitet = mer rörlighet

7

Vilka två membran omsluter ledkapseln?

Membrana synovialis
Längst in

Membrana fibrosa
Längt ut

8

Vad är fascies lunata?

Skapar ett ledbrosk som är format som en halvmåne
I mitten av facies lunata ligger fossa acetabuli
Detta har inget brosk

9

Vad är Lig. capitis femoris ?

Sticker upp i leden
Detta spänns när benet roterar inåt (adduktion)

10

Vad är ramus acetabularis?

En liten gren från a. obturatoria
Ger dock liten försörjning
Försvinner hos äldre
Det är bland annat därför man ersätter höftleden med protes
En protes kräver ingen blodtillförsel

11

Vad håller ihop lårmuskulaturen ?

Fascia lata
Syftar till att hålla ihop den stora lårmuskulaturen
Syftar även till att göra att venerna trycks ihop så att blodet kan flöda upp till vena femoralis

12

Vilka muskelgrupper finns i låret/ höften?

Delas upp i grupper beroende på vad de har för funktion

Anteriora muskler
Mediala muskler (adduktorer)
Posteriora muskler glutealregionen
Posteriora muskler låret

13

Vilka muskler ger extension av höftled?

” Prime movers ” för extension i höftleden är två muskler/muskelgrupper, där respektive muskel/muskelgrupp är viktigast i olika situationer

Hamstrings
Vid gång på horisontellt underlag, med låg belastning, är det framförallt hamstrings som är aktiva vid extension i höftleden

M. gluteus maximus
Vid större belastning och från ett flekterat utgångsläge, exempelvis när man går uppför en trappa, är m. gluteus maximus viktigare

14

Vilka muskler ger flexion av höftled?

M. iliopsoas
M. rectus femoris

15

Vilka muskler ger adduktion?

Mediala muskler

16

Vilka ger abduktion?

M. gluteus medius
M. gluteus minimus
M. tensor fasciae latae

17

Vilka ger utåtrotation?

Korta utåtrotatorer

18

Vilka är de anteriora musklerna i benet?

M. iliopsoas
M. iliopsoas är viktigaste flexorn i höftleden
Består av
M. psoas minor

M. psoas major
Sträcker sig från kotpelaren till femur

M. iliacus
Den utgår från crista iliaca (kanten på bäckenet)

M. quadriceps femoris
Stora paketet på framsida lår: quadriceps femoris
Extension av knäleden
Innerveras av n. femoralis
Har fyra huvuden

Rectus femoris
Denna muskel är även med vid flexion av höftled
Den enda från quadriceps som har den funktionen

Vastus medialis
Denna skrumpnar vid inaktivitet av låret

Vastus lateralis

Vastus intermedius = LÄNGST IN

M. pectineus
Mindre grupp muskler
Innerveras av både n. femoralis och n. obturatorius

M. sartorius
Skräddarmuskeln
Innerveras av n. femoralis

19

Vilka är de mediala musklerna och vad gör de?

Dessa gör framförallt adduktion av höftled (dra ihop benen)
Men även inåtrotation av höftled
Innerveras främst av n. obturatorius

M. pectineus
Förutom pectineus som innerveras av n. femoralis
M. adductor longus
M. adductor brevis
M. adductor magnus
M. gracilis

20

Vilka är de posteriora musklerna i glutealregionen?

Dessa muskler är med och stabiliserar när vi står på ett ben
Egentligen är de inte med och abducerar
Det är snarare att de motverkar adduktion

M. gluteus maximus
Kroppens största muskel
Innerveras av n. gluteus inferior
Fäster på trochanter major och minor på femur
Sträcks nedanför knät, kan även ge knärörelse

M. gluteus medianus & minimus
Innerveras av n. gluteus superior
Ger abduktion i höftled

M. tensor fasciae latae
Syftar till att spänna upp fascia lata
Ger abduktion i höftled

21

Vilka är de korta utåtrotatorerna?

Dessa sitter under gluteus maximus

Piriformis
Päronformad
Om n. ischiadicus kläms kan man få funktionellt bortfall i rumpan
Innerveras direkt från sacral plexat

Gamellus superior

Obturatorius internus

Gemellus inferior

Quadratus femoris

22

Vilka är de posteriora musklerna?

Hamstrings
Samlingsnamn för muskler baksida lår

Innervering
Innerveras av n. tibialis

Funktion
Ger flexion i knäled
Hamstrings ger även extension av höftled

Semitendinosus och semimembranosus
Semimembranousus och semitendinosus ger inåtrotation av knäled
Stor skillnad mellan semitendinosus och semimembranosus
Semitendinosus har en väldigt lång sena

Biceps femoris
M. biceps femoris caput longum, ger utåtrotation av knäled

M. biceps femoris caput breve är inte en hamstrings
För att vara en hamstring måste man ge rörelse i två leder
M. biceps femoris caput breve ger bara flexion av knäet

23

Hur kommer det sig att hamstrings ger extension i knäled?

I vissa situationer kan dessa muskler snarare bidra till extension i knäleden, t ex i vissa faser av rörelsen när du från en hukande ställning (foten i marken, dorsalflekterad övre språngbensled, flekterad knäled och flekterad höftled) reser dig upp till rak stående ställning

Orsak extension i knäled
En förutsättning för att hamstrings i vissa lägen kan bidra till extension i knäleden är att musklerna passerar över och utövar effekt på både höft- och knäled
I delar av den rörelse som beskrivs i frågan kommer hamstrings (som i rörelsen bidrar till extension i höftleden) via sina fästen inferiort om knäleden dra knät bakåt
Detta eftersom fixeringen av foten i underlaget förhindrar flektion av knät i dessa lägen

24

Hur bidrar a. iliaca interna till att bäckenet försörjs med blod?

A. iliaca interna
Försörjer bäckenet
Blir till a. glutea superior/ inferior och a. obturatoria

A. glutea superior
Försörjer gluteus minimus och medius

A. glutea inferior
Försörjer gluteus maximus

A. obturatoria
Går genom foramen obturatum
Försörjer adduktorgrupp

25

Vilken artär går a. iliaca externa över och blir?

A. iliaca externa
Fortsätter ner och byter namn till a. femoralis

26

Vad försörjer a. femoralis?

A. femoralis
Försörjer anterior muskelgrupp
Ger grenen a. profunda femoris

A. profunda femoris
Försörjer adduktorgrupp och hamstrings
Ger grenen a. circumflexa femoris lateralis/ medialis och aa. perforantes

Aa. perforantes
Försörjer femur


27

Vad försörjer a. circumflexa femoris lateralis/ medialis?

A. circumflexa femoris lateralis & medialis
Caput femoris försörjs av artärgrenar som löper parallellt med och i collum femoris in i caput
Dessa grenar har sitt ursprung i aa . circumflexae femoris (medialis och lateralis)
Ursprung: Dessa avgår från a. profunda femoris, som i sin tur är en stor gren från a. femoralis

Övrigt: Kan förstöras vid fraktur av collum/ nära caput
Dessa möter sedan varandra på andra sidan
Detta bildar anastomos
Detta kan liknas med blodförsörjningen inuti överarmen

A. obturatoria
En mindre artärgren (i regel från a. obturatoria) kan också löpa in till caput via lig. capitis femoris, men denna artärgren är ofta för liten för att klara av försörjningen av caput eller saknas ibland helt

28

Hur innerveras övre benet?

Plexus lumbalis
Plexus sacralis
Lumbosacralis binder ihop dessa två plexan

29

Vad ger plexus sacralis?

N. cutaneus femoris posterior
Sensorisk nerv som kommer innervera baksidan

N. ischiadicus
Kroppens tjockaste nerv
Ungefär lika tjock som lillfingret
Innerverar utåtrotatorer

30

Vilka grenar ger n. ischiadicus?

Två grenar av N. ischiadicus
N. tibialis
N. fibularis communis
Dessa delar är redan separerade långt upp (vid skinkan)
Men hålls ändå ihop