Fall 18:1 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 18:1 > Flashcards

Flashcards in Fall 18:1 Deck (14)
Loading flashcards...
1

Hur ser halsen uppbyggnad ut kopplat till funktion?

Desto högre upp (cervikalt) desto mer rörelse tillåter kotorna
Högt upp överkorsar inte utskotten varandra särskilt mycket vilket möjliggör rotation
Desto längre ner vi kommer, desto mer kommer utskotten att överlappa varandra
Detta begränsar snarare än att tillåta

2

Hur ledar atlas och axis mot varandra?

Dens axis ledar mot arcus anterior atlantis
Leden stabiliseras av lig . cruciforme atlantis som utgörs av:
1) lig . transversum atlantis, som löper bakom dens axis och fäster på insidan av atlas på ömse sidor av dens
2) fasciculi longitudinales, som löper vertikalt bakom dens axis mellan dorsalsidan av corpus på axis och foramen magnums främre kant

3

Vad kan en skada på dens axis ge?

En fraktur på dens axis kan ge omedelbar andningsparalys
På grund av att det skär av nervus phrenicus
Frakturer längre ner på halsryggen ger totalparalys av kroppen

4

Vilken nerv ligger mellan C7 och T1?

Om man i bilden sett en kompression (minskat avstånd) mellan kotorna C VII och T I kan man misstänka skada på den spinalnerv som passerar ut mellan dessa kotor
Spinalnerv: C8
Detta skulle ge ett sensoriskt bortfall i huden på underarmens och lillfingrets ulnara sida

5

Vilka muskler ger flexion i axelled?

M. pectoralis major
M. deltoideus
M. biceps brachii
M. choracobrachialis

6

Vilka muskler ger extension i axelled?

M. deltoideus
M. latissmus dorsi
M. teres major

7

Vilka muskler ger abduktion i axelled? I vilken ordning arbetar musklerna?

M. supraspinatus
M. deltoideus

Supraspinatus inleder rörelsen
Efter 10 grader tar deltoideus över
När humerus är vinkelrät mot kroppen tar trapezius pars descendens över

8

Vilka muskler genomför lateralrotation i axelled?

M. teres minor
M. infraspinatus
M. deltoideus

9

Vilka muskler genomför medialrotation i axelled?

M. subscapularis
M. pectoralis major
M. latissmus dorsi
M. teres major

10

Vilka viktiga strukturer är bra att kunna på scapula?

Acromion
Processus coracoideus
Tuberculum major
Tuberculum minus
Sulcus intubercularis, i denna fåra går biceps brachii caput longum

11

Vilka muskler ger elevation av scapula?

M. levator scapulae
M. trapezius pars descendens
(M. serratus anterior)
(M. rhomboideus)

12

Vilka muskler ger depression av scapula?

M. trapezius pars ascendens
M. latissmus dorsi

13

Vad gör serratus anterior med scapula? Vilken nerv försörjer serratus anterior?

M. serratus drar scapula framåt (anteriort) = Boxarmuskeln
Försörjs av nerven thoracicus longus

14

Vad är det som kan göra att scapula står ut?

Om skulderbladet står ut beror det på att två muskler inte fungerar
Trapezius descendens fungerar inte

Detta beror på att n. accessorius är tilltryckt
M. serratus anterior fungerar inte
Detta beror på att n. thoracicus longus är tilltryckt