Eksamen Januar 2017 Flashcards Preview

BKT smådyr > Eksamen Januar 2017 > Flashcards

Flashcards in Eksamen Januar 2017 Deck (25)
Loading flashcards...
1

Hvad er definitionen på follikulitis?

1. en pyodermi i hårfolliklen
2. en pyodermi i hårfolliklen der har meørt destruktion af denne og infektion lokalt i dermis
3. En overvækst af bakterier på hudens overflade
4. en bakteriel infektion i det subkutane hudlag

1. En pyodermi i hårfolliklen

2

Skab(sarcoptes) kan opleves som en meget kløende ektoparasitær infektion hos hunde.
Hvilke(n) paraklinisk(e) test bør anvendes for at stille denne diagnose?

1. Tapetest
2. Hudskrab
3. Kæmning
4. Alle ovenstående

2. Hudskrab

3

Under danske fohold indgår flere virus-sygdomme i kattens kerne-vaccinationsprogrem. Disse 3 sygdomme er:

1. Rabies, F. Panleukopeni og F. leukæmivirus
2. F. Herpes virus, F. Leukæmi og F. Panleukopeni
3. F. Panleukopeni, F. viral rhinotracheitis og F. cailci virus
4. Rabies, F. panleukopeni, og F. Calici cirus

3. Feline Panleukopeni, Feline viral Rhinotracheitis og Feline Calici virus

4

Hvilken en af følgende er ikke årsag til mangelfuld beskyttelse efter vacciantion?

1. Uhensigtmæssig opbevaring af vaccinen
2. Hypotermi eller feber
3. Eksponering til en feltstamme af organismen, som vaccinen ikke beskytter imod.
4. Behandling med fenbendazole

4. Behandling med fenbendazole

5

En 9 år gammel engelsk springer soaniel intakt tæve prlsenterer med immunmedieret thrombocytopeni. Hvilke kliniske symptomer på blødning er karakteristiske?

1. Slimhinde- og hudpetecchier
2. Store hæmatomer
3. Hæmothorax
4. Hæmathron

1. Slimhinde og hudpetecchier

6

en 10år gammel labrador retriver, intakt tæve, tilses i klinikken hvor den findes nedstemt og med blege slimhinder. Hvilken celletype(r) vurderes for at bestemme, om en anæmi er regenerativ eller non-regenerativ?

1. Båndformede neutrofile
2. Båndformede og segmenterede neutrofile
3. Retikulocytter
4. Thrombocytter

3. Retikulocytter

7

Hvad forstås ved afbalanceret anæstesi?

1. adminstration af sederende lægemidler
2. Samtisig adminstration af opiod og nezodiazepin
3. Samtisig adminstration af forskellige specifikke farmaka resulterende i bevidsthedstab, analgesi, muskelrelaksation og autonom stabilitet
4. lige præcis tilstrækkelig tildeling af anæstesigas

3. Samtisig adminstration af forskellige specifikke farmaka resulterende i bevidsthedstab, analgesi, muskelrelaksation og autonom stabilitet

8

En pudel tæve på 12 år skal bedøves til tandrens. Den kliniske undersøgelse samt præoperative blodprøver er upåfaldende.
Hvordan vil du ASA-klassificere denne patient?

1. ASA 1
2. ASA 2
3. ASA 3
4. ASA 2E

1. ASA 1

9

Baggrunden for udlæsningen af anfald hos hunde kan være meget forskelligartet. Hvad er det primære formål i den diagnostiske plan?

1. at udrede, om den primære årsag er ekstra eller intrakraniel
2. at udrede om den primære årsag er infektiøs eller non-infektiøs
3. At udrede om den primæe årsag er bakteriel eller viral
4. At udrede om den primære årsag er medfødt eller erhvervet

1. At udrede om den primære årsag er ekstra eller intrakraniel

10

Diagnosen "idiopatisk epillepsi" kan stilles når:

1. En ekstrakraniel årsag til kramper påvis fx ved blodprøver
2. En intrakraniel patologi påvises fx vha. en MRI scanning
3. Inflammation i CNS påvis fx ved hjælp af CSF-tap
4. Årsagen til kramperne ikke kan påvises, hverken intra eller ekstrakranielt

4. Årsagen til kramper ikke kan påvises, hverken intra eller ekstrakranielt

11

Hvilke test(s) kan bedste identificere pankreatitis hos hund?

1. Amylase og lipase
2. Insulin og samtidig mulång af fruktosamin
3. cPLI (canine pancreatitc lipase immunpreactivity)
4. Der findes ikke en god sensitiv og specifik test for diagnostik af pankreatitis

3. cPLI

12

Hos hunde med diabetes ønsker man at undgå store postprandiale stigninger i plasmaglukose. Valget af stivelseskilde i diæten kan have betydning. Angiv en stivelseskilde, der bør undgås.

1. Ris
2. Kartoffel
3. Byg
4. Havre

1. Ris

13

FLUTD kon opstå under særlige betingelser, der medfører risiko for danelsen af urinvejssten. Hvad er enf orudsætning for dannelse af urinvejssten, uanset hvilken type, der er tale om?

1. At diætens indehold af magnesium er hæjt
2. at dyret producerer urin, der er overmættet af den stendannende substans
3. at urinens pH er over 7
4. at urinens base excess er under 0

2. At dyret producerer urin, der er overmættet af den stendannende substans

14

Hvilket af følgende udsagn om kronisk smerte er sandt?

Kronisk smerte er..
1. En sygdomstilstand
2. Beskytter vævet mod yderligere skade
3. er betinget af varigheden eller intensiteten af det oprindelige skade
4. Alle ovennævnte

1. En sygdomstilstand

15

Tramadol er et atypisk opiod, der bruges til supplerende behandling af kroniske smerter hos hunde. Den alnalgetiske effekt af tramadol hos hunde opstår ved:

1. Blokering afCOX-1 og COX-2
2. Blokering af LOX
3. Inhibering af serotonin og norepinephrin reuptake i CNS
4. Aktivering af almindelige sensoriske receptorer i huden

3. Indicering af serotonin og norepinephrin reuptake i CNS

16

Hvad er årsagen til kattes høje proteinbehov?

1. Katte har et stort behov for Taurin
2. Katte har et behov for arginin i foderet.
3. Katte har konstant høj proteinmetabolisme og derfor obligatorisk højt tab af nitrogen
4. Katte kan kun omsætte animalsk protein

3. Katte har en konstant høj proteinmetabolisme og derfor obligatorisk højt tab af nitrogen

17

Strikte, men ikke fakultative, karnivorer har behov for arginin i deres foder. Hvorfor?

1. De har et højere proteinbehov end fakultative karnivorer og derfor et større argininbehov.
2. Arginin er essentiel i urea-cyklus, og strikte karnivore kan ikke syntetisere forstadierne til det
3. På grund af den høje nydbrydningshastighed af protein har strikte karnivorer et højere obligatorisk tab af arginin
4. Arginin bruges til at konjugere galdesyrer hos striktekarnivorer i modsæt til de fakultative.

2. Arginin er essentiel i urea-cyklus, og strikte karnivore kan ikke syntetisere forstadierne til det

18

En coton de tulear, tævehvalp, 4 måneder gammel præsenteres med hjertemislyd og en hyperkinetisk puls. Hvilken medfødt defekt er mest sandsynlig?

1. Aortastenose
2. Pulmonalstenose
3. Ventrikelseptumdefekt
4. Persisterende ductus arteriosus

4. Persisterende ductus arteriosus

19

En 8 år gammel boxer præsenteres med en svag og hurtig puls, dæmpede hjertetoner og en stor mænge væske i perikardiet. Hvilket EKG-fund er mest sansynligt?

1. Elektrisk alternans
2. Venstresidig forstørrelsesmønster
3. Højresidig forstørrelsesmønster
4. 1. grads AV-blok

1. Elektrisk alternans

20

En schæfer tæve på 10 år er bedøvet til et mindre kirurigsk indgreb. du observerer en endtidal CO2 på 55mmHg. Hvad fortæller denne parameter dig noget om?

1. Puls
2. Blodtryk
3. Ventilation
4. Oxygenering

3. Ventilation

21

PU/PD kan have mange årsager, herunder central diabetes inspidius. Hvilet af nedenstående udsagn vedrøerende central diabetes inspidius er mest korrekt?

1. central DI skyldes en medfødt mangel på ADH receptor i kroppen
2. Hunde med central DI kan koncentrere urinen som respons på behandling med ADH
3. Beregning af plasmaosmolariteten kan skelne mellem central og nefrogen DI
4. Hunde med central DI har ofte markant nedat plasmeosmolaritet

2. Hunde med central DI kan koncentrere urinen som respons på behandling med ADH

22

Hvilken af nedenstående udsagn beskriver bedst den patofysiologiske mekanisme ved sekundær nefrogen DI?

1. Nedsat funktion eller blokering af ADH receptor i nyrerne
2. Nedsat udskillelse af ADH i hjernen
3. Øget diurese som følge af nedsat reabsorption af glucose i nyretubuli
4. Øget diurese som følge af øget vandindtag

1. Nedsat funktion eller blokering af ADH receptor i nyrerne

23

Hvilke af nedenstående funktioner varetages ikke af nyrerne?

1. Opretholdelse af væske-salt balancen
2. Blodtryksregulation
3. opretholdese af syre/base balancen
4. produktion af hormonerne calcitonin og PTH

4. Produktion ag hormonerne Calcitonin og PTH

24

Senil nuklær sklerosering af linsen er en aldersbetinget uklarhed i øjets linse. Hvilket af følgende udagn er korrekt for nuklæer sklerosering af linsen?

1. NS er det samme som senil kateract
2. NS er en unormal aldersbetinget akkumulation af linseproteiner
3. NS er en normal aldersbetingelse akkumulation af linseproteiner
4. NS giver markant synsnedsættelse

3. NS er en normal akkumulation af linseproteiner

25

Parodontose er en af de hyppigst forekommende sygdomme hos hunde. Ved ubehandlet progerdierende parodontisits vil konsekvensen hyppigst være

1. totalt resorption af roden
2. tandfraktur
3. ankylosering af tanden
4. tab af tanden

4. tab af tanden