DSM Flashcards Preview

DSM-V > DSM > Flashcards

Flashcards in DSM Deck (112)
Loading flashcards...
0

Agorafobi

Torgskräck. Uttalad rädsla eller ångest inför att exempelvis åka tåg, flyg, vistas på öppna platser, vistas inom slutna platser (bio etc) stå i kö eller befinna sig i en folksamling.

1

Anestesi

Okänslighet, bedövning

2

Anknytningsstörning med social distanslöshet

Ett beteendemönster där barnet aktivt närmar sig och samspelar med obekanta vuxna vilket visar sig genom en minskad eller total brist på återhållsamhet, för familjärt verbalt och kroppsligt beteende, minskad eller total brist på återkoppling till vuxen och kan helt utan vidare följa med annan obekant vuxen.

3

Anknytningsstörning med social hämning

Ett sammanhängande mönster av hämmat och emotionellt tillbakadraget beteende gentemot vuxna vårdhavande vilket visar sig genom att barnet sällan eller aldrig söker tröst trots att det är i behov av det samt att barnet sällan tar emot tröst trots att det har behov av det.

4

Anorexia Nervosa

Otillräckligt energiintag i förhållande till behoven vilket medför en signifikant låg kroppsvikt med beaktande av ålder, kön mm. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt. Störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form.

5

Anpassningsstörningar

Emotionella symtom eller beteendeförändringar till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer

6

Bipolär 1

Minst en manisk period
Förekomst av depressiva episoder samt maniska perioder

7

Bulimia Nervosa

Upprepade episoder av hetsätning som kan kännetecknas av personen äter under avgränsad tid väsentligt större mängder än behovet, förlorad kontroll över ätandet, och kompensatoriska beteenden.

8

Personlighetssyndrom Tvångsmässig

Genomgående upptagenhet av ordning, perfektionism samt mental oh mellanmänsklig kontroll på bekostnad av flexibilitet, öppenhet och effektivitet. Visar sig i upptagenhet av detaljer, regler, listor, ordning och organisation, uppvisar perfektionism, överdrivet samvetsgrann, snål och envis.

9

Personlighetssyndrom Ängslig

Genomgående mönster av social hämning,känslor av otillräcklighet och överkänslighet för negativa omdömen, ovillig att närma sig andra, återhållsam i intima förhållanden, rädsla för att bli kritiserad eller avvisad med mera

10

Personlighetssyndrom Narcissistisk

Genomgående mönster av grandiositet (i fantasin eller beteendet), behov av att bli beundrad och brist på empati, har en känsla av att vara en betydande person, upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, skönhet eller liknande

11

Cyklotymi

Under en period har det förekommit flera episoder med hypomana symtom men som inte uppfyller hypomani samt flera depressiva episoder som inte uppfyller egentlig depression

12

Dygnsrytmstörningar

En ihållande eller återkommande mönster av splittrad sömn som främst orsakas av en förändring i dygnsrytmen eller bristande anpassning mellan den endogena dygnsrytmen och det dygnsrytmmönster som krävs för personens liv

13

Dissociativa symtom

Kraftiga blockeringar inom personligheten som gör delar av den otillgänglig för medvetandet. Människor som har en dissociativ diagnos har lätt att tränga bort obehagligheter från medvetandet...

14

Dissociativ identitetsstörning

En uppdelning a identiteten i två eller fler tydligt avgränsade personlighetstillstånd. Återkommande minnesluckor av vardagliga händelser.

15

Kroppssyndrom

Ett eller flera kroppsliga symtom som är plågsamma eller leder till signifikanta störningar i den vardagliga tillvaron, ofta symtom som att man har orimliga och ihållande tankar kring allvaret i symtomen, hög ångestnivå angående den egna hälsan samt ett övermått av tid och energi som ägnas åt symtomen eller upptagenheten av den egna hälsan.

16

Panikattack

Plötslig framvällande våg av intensiv rädsla eller intensivt obehag som når en topp inom ett antal minuter; hjärtklappning, svettning, darrning, känsla av att tappa andan, kvävningskänsla, illamående, frossa, smärta i bröstet, dödsskräck, derealisationskänslor, parestesier

17

Personlighetssyndrom Schizotyp

Genomgående mönster av sociala och mellanmänskliga funktionssvårigheter som utmärks av excentriskt beteende och kognitiva eller perceptuella förvrängningar samt akuta obehagskänslor vid nära kontakter och begränsad förmåga till nära relationer.

18

Personlighetssyndrom Histrionisk

Genomgående mönster av överdriven emotionalitet och strävan efter uppmärksamhet, man känner sig illa till mods i situationer där man inte står i centrum, snabbt skiftande och ytliga känslor samt lättpåverkad av omständigheter.

19

Social pragmatisk kommunikationsstörning

Varaktiga svårigheter med social tillämpning av verbal och icke verbal kommunikation vilket visar sig på följande sätt;
*bristande förmåga att använda kommunikation för sociala syften
*bristande förmåga att anpassa kommunikationen
*svårigheter att följa förväntade principer för samtal och berättande som turtagning etc
*svårigheter att förstå sådant som inte är tydligt uttalat

20

Vanföreställningssyndrom

En eller flera vanföreställningar

Med erotomani, föreställningen om att någon är kär i en
Med grandiositet, en övertygelse om att besitta en storartad talang eller likn
Med svartsjukeparanoia
Med förföljelseparanoia
Somatisk form, huvudtemat i vanföreställningen rör kroppsliga funktioner

21

Premenstruellt dysforiskt syndrom

Under flera menscykler upplever man minst fem av följande.
* Påtaglig affektlabilitet
* Påtaglig irritabilitet
* Påtaglig nedstämdhet
* Minskat intresse för vardagliga saker
* Känna sig apatisk
* Sömnstörning

22

Schizofreni

Vanföreställningar
Hallucinationer
Desorganiserat tal
Påtagligt desorganiserat eller katatont beteende
Negativa symtom ex viljelöshet

Minst två av ovanstående

23

Sömnlöshet

Personen uttrycker stark otillfredställelse med sömnens längd eller kvalitet, vilket visar sig på antingen; svårt att somna, svårt att förbli sovandes, vaknar för tidigt

24

Trotssyndrom

Ett mönster av argsinthet/irritabilitet argumentativt/trotsigt beteende eller hämdlystnad med symtom som att man lätt tappar besinningen, är lättretad eller stingslig och ofta är arg och förbittrad.

25

Tvångshandlingar

Upprepade konkreta handlingar eller mentala handlingar som personen känner sig tvingad att utföra till följd av någon tvångstanke eller i enlighet med regler som strikt måste följas

26

Uppförandestörning

Upprepat och varaktigt mönster av beteende som innefattar kränkning av andras grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler.

27

Prematur ejakulation

Ihållande eller återkommande mönster där ejakulation i samband med penetrerande sexuellt umgänge med en partner inträffar inom en minut efter penetration och innan personen önskar det.

28

Personlighetssyndrom Osjälvständig

Genomgående och påfallande starkt behov av att bli omhändertagen vilket leder till ett undergivet och klängigt beteende samt rädsla för separation, svårt att fatta vardagliga beslut, svårt att visa sig oenig med andra och så vidare

29

Patomimi

Egna personen; personen förfalskar kroppsliga eller psykologiska sjukdomstecken eller symtom eller framkallar avsiktligt skada eller sjukdom i bedrägligt syfte

Annan perosn; Personen förfalskar kroppsliga eller psykologiska sjukdomstecken eller symtom eller framkallar avsiktligt skada eller sjukdom hos annan person i bedrägligt syfte.