Dag 4 - Affektiva Sjukdomar & Behandlingsmetoder Flashcards Preview

K5 NSPR Tenta-P > Dag 4 - Affektiva Sjukdomar & Behandlingsmetoder > Flashcards

Flashcards in Dag 4 - Affektiva Sjukdomar & Behandlingsmetoder Deck (50)
Loading flashcards...
1

Affektiv sjukdom innebär bland annat störningar i grundstämning. Beskriv det affektiva spektrat inom sinnesstämning.

Nedifrån och upp: Svår depression m/utan psykoser --> lindrig depression --> ledsen --> eutym --> glad --> hypomani --> mani.

2

Beskriv hur sinnestämningen ser ut vid cyklotymi.

Pendlar fram och tillbaka mellan hypomani och lindrig depression.

3

Vad är PDD?

Persistent Depressive Disorder = Dystymi: 2+ år sorg och avsaknad av glädje, dock utan att genomgående uppfylla kriterier för depression. Man kan dock ha perioder med depression: då kallas det för dubbel depression.

4

Förklara skillnaden mellan BPD1 och BPD2.

Båda innebär frekventa pendlingar inom grundstämning, men BPD1 rör sig mellan svår depression och mani, medan BPD2 enbart går upp till hypomani.

5

Utöver BPD2, finns ett tillstånd som liknar BPD1 på det affektiva spektrat. Vilken?

Cykloid psykos, som liknar BPD1 fast med mycket snabbare svängningar.

6

För att sätta diagnostisera depression, krävs närvaro av minst 1 av 2 specifika symtom. Vilka?

- Nedstämdhet under större delen av dagarna, i stort sett dagligt.
- Minskat intresse/glädje för nästan alla aktiviteter.

7

Ange några vanliga men icke-obligatoriska symtom/kriterier för depression.

Betydande viktförändring, sömnproblem, motorikstörningar, nedsatt koncentrationsförmåga, suicidtankar, energibrist.

8

Vad skiljer melankolisk depression från vanlig depression?

Fullständing förlust av glädje, samt ofta en vänd dygnsrytm plus att besvären är värst på morgonen.

9

Mani karaktäriseras av minst en vecka av förändrad sinnestämning: Exakt hur kan den vara förändrad?

Man tänker generellt sett på förhöjd sinnestämning, men man kan även vara irritabel eller expansiv.

10

Vad skiljer hypomani från mani?

Lägre intensitet och kvarvarande funktionsduglighet.

11

Affektiva sjukdomar har 3 olika delsymtom: Vilka?

Grundstämning, motorik och tankeinnehåll.

12

Hur ser prognosen ut för en person som drabbats av sin första depression?

Vid första insjuknande har man 50% chans att kunna tillfriskna/självläka, medan resterande 50% kommer få återfall med ökad frekvens resterande delen av livet.

13

Vad innebär kindling affekt avseende depression?

De personer som drabbas av recividerande depression kommer att med ålder ha allt färre och kortare sjukdomsfria perioder.

14

Definiera rapid cycling avseende depression.

4 eller fler depressiva perioder per år.

15

Hur leder depression till ökad mortalitet?

Dels via suicid, dels via ökad kardiovaskulär sjukdom.

16

En depressions svårighetsgrad kan uppskattas mha MADRS. Förklara hur denna används i utvärderingen av behandling.

Respons på depressionsbehandling definieras som att ens MADRS-poäng halveras eller mer.

17

Redogör för den kognitiva modellen av depression.

Depression är resultatet av automatiska tankar av negativa slag, kombinerat med systemiska feltolkningar av dessa.

18

Vad säger monoaminhypotesen om depression?

Mindre monoaminer --> mer depression och vice versa.

19

Hur ser könsfördelningen ut kring unipolär depression respektive BPD?

3:2 kvinnor/män vid unipolär depression, 1:1 vid BPD.

20

Hur stor är livstidsrisken att som man drabbas av depression respektive BPD? Hur förändras risken av att ha en förälder med sjukdomen?

~22% för depression, ~2% för BPD. Förälder med sjukdomen ger relativt oförändrad risk vid depression, men ger tredubblad --> 6% risk för BPD.

21

Förklara SERT-genens roll i depression.

SERT-genen finns i två varianter: Long och Short. s/s ger högst risk för depression, dock enbart i kombination med dålig miljö; l/l skyddar från depression hos de med svårt uppväxtmiljö.

22

Vad är behandlingsmålet med avseende på grundstämning vid depression?

Att förskjuta grundstämningen till eutymi, utan att orsaka en phase swich till mani.

23

Beskriv de tre behandlingsfaserna vid depression.

Akut: Häv den pågående depressionen, stoppa försämring! Här är målet att halvera MADRS-poängen.
Kontinuation: Efter att patienten gått i remiss, hindra återfall.
Underhåll: Återigen, hindra återfall, även om risken är mindre än under föregående fas.

24

Trots behandling mot depression, kan patienter fortfarande lida av t.ex sömnstörning, trötthet, värk, koncentrationsstörning eller lustlöshet. Vad kallas dessa?

Residualsymtom. Fortsätt behandla mot symtomfrihet!

25

Vad styr principiellt behandlingstiden vid depression?

Ifall man tidigare gått igenom en depression, och i sådant fall hur många. I samtliga fall behandlar man i regel minst 8-9 månader bortom symtomfrihet!

26

Vad är förstahandsbehandling vid unipolär depression respektive BPD?

Antidepressiv behandling, ofta SSRIs, respektive stämningsstabiliserande, ffa litium.

27

Allmän sjukdomskänsla har ungefär samma symtom som depression. Ange några olika mekanismer för hur inflammation kan ge upphov till depressionsliknande tillstånd.

Proinflammatoriska cytokiner kan ge upphov till...
- Uppreglering av DAT/SET
- Minskad neurogenes, via minskad BDNF
- Aktivering av HPA-axeln
- Aktivering av IDO-pathwayn

28

Vad är IDO-pathwayn, och hur är den relevant vid depression?

IDO-pathwayn är en alternativ metabol väg för tryptofan, prekursorn till serotonin. Tryptofan omvandlas till Kyn, som i sin tur blir till KYNA (bromsar NMDA) eller QUIN (stimulerar NMDA). Vid depression, såväl som vid inflammation, har vi en rubbad QUIN/KYNA-kvot, med övervikt av av QUIN --> överdriven NMDA-aktivitet.
Ketamin kan minska depression, genom att likt KYNA verka hämmande på NMDA-receptorn.

29

Ekmans teori säger att vi har 7 grundemotioner. Vilka?

Glädje, sorg, ilska, förvåning, avsky, rädsla, förakt.

30

I vilken del av cortex har vi typiskt en underaktivitet vid depression, och vad får detta för följd?

Typiskt är en underaktivitet i laterala prefrontalcortex (lPFC), som har funktion i tolkning av emotionell information & att ge mening åt saker.