Counting Flashcards Preview

Karate > Counting > Flashcards

Flashcards in Counting Deck (4)
Loading flashcards...
1

1 through 5

Itch
Ni
San
She
Go

2

6 through 10

Roku
Shichi
Hachi
Ku
Ju

3

10-20-30-40-50

Juu, Ni juu, san juu, shi juu, go juu,

4

50-60-70-80-90-100

Go juu-Roku juu-sichi juu-hachi juu-Kuu juu -Hyaku