Betrouwbaarheidstypologieen met betrouwbaarheidsrisico's Flashcards Preview

OAT ( AO) > Betrouwbaarheidstypologieen met betrouwbaarheidsrisico's > Flashcards

Flashcards in Betrouwbaarheidstypologieen met betrouwbaarheidsrisico's Deck (19)
Loading flashcards...
1

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij handelsbedrijven op rekening?

- verschuivingsgevaar van periodes met een hoge naar periode met een lage prijs
- juistheid verkoopkortingen
- volledigheid inkoopkortingen
- oninbaarheid debiteuren

2

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij handelsbedrijven die leveren tegen contante betaling?

- juistheid kasverschillen
- juistheid voorraadverschillen

3

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij heterogene massafabricage?

- juistheid productieresultaat (efficiency, bezetting, afval en uitval)
- verder als handelsbedrijf op rekening

4

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij stukproductie?

- verschuivingsgevaar van kosten van verliesgevende naar winstgevende projecten
- juistheid indirecte uren
- dus in het algemeen: juistheid projectresultaat
- volledigheid termijnfacturering

5

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij agrarische bedrijven: veeteelt (vetmesterij)

- volledigheid aanwas door geboorte en geproduceerde kilo's
- juistheid sterfte

6

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij akkerbouwbedrijven?

- volledigheid verantwoording oogst
- juistheid verlies door ziektes, verdroging etc.

7

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij extractieve bedrijven?

- volledigheid verantwoording gewonnen aardschatten
- de omvang en waardering van de voorraad in de grond

8

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij dienstverlening met doorstroming van goederen die eigendom van het bedrijf zijn?

- winkel in de winkel, volledigheid verantwoording aangeboden maaltijden
- juistheid bederf

9

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij dienstverleningsbedrijven met doorstroming van goederen van derden?

- volledigheid verantwoording reparatieopdrachten
- juistheid indirecte uren
- juistheid onderdelen verbruik
- juistheid garantiekosten

10

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij dienstverleningsbedrijven die via vaste leidingen leveren?

- volledige registratie aantal aansluitingen
- juistheid lekverliezen
- oninbaarheid debiteuren

11

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij dienstverlening met levering van informatie of informatiediensten?

- volledige registratie aantal downloads
- hacken, illegaal kopieren
- betrouwbare werking automatisering
- betalingsorganisatie

12

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij dienstverleningsbedrijven waarbij specifiek reservering van de ruimten plaatsvindt?

- volledigheid registratie uitbreiding capaciteit, juistheid buiten gebruik stellen
- juistheid leegstand
- verschuivingsgevaar van periode met een hoger tarief naar periodes met een lager tarief

13

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij dienstverleningsbedrijven waarbij GEEN specifiek reservering van de ruimten plaatsvindt?

- Ongeoorloofde toegang door valse toegangsbewijzen, samenspanning klant en verkoper etc.
- verschuivingsgevaar van hoger tarief naar lager tarief

14

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij overige dienstverleningsbedrijven en beroepen?

- volledigheid registratie van uitgevoerde opdrachten
- verschuivingsrisico van uren tussen opdracht
- juistheid indirecte uren

15

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij verzekeringsbedrijven?

- juistheid verzekerdenbestand
- juistheid premies
- juistheid uitgekeerde schades

16

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij banken

- juistheid verstrekte kredieten
- beheer kredietportefeuille
- juistheid in rekening gebracht interestpercentage
- betrouwbare werking automatisering
- handelen boven gestelde limieten

17

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij overheidshuishoudingen?

- juistheid en tijdigheid van de verantwoording van de bestedingen
- volledigheid van de schulden ten laste van de begroting
- volledigheid van de verantwoording van de inkomsten

18

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij huishoudingen van privaatrechtelijke gemeenschappen: verenigingen?

- juistheid lid-zijn
- juistheid bestedingen

19

Wat zijn de betrouwbaarheidsrisico's bij stichtingen?

- volledigheid verantwoorde subsidies
- volledigheid verantwoorde donaties
- juistheid van de bestedingen