Betrouwbaarheidstypologieen met belangrijkste aanknopingspunten Flashcards Preview

OAT ( AO) > Betrouwbaarheidstypologieen met belangrijkste aanknopingspunten > Flashcards

Flashcards in Betrouwbaarheidstypologieen met belangrijkste aanknopingspunten Deck (19)
Loading flashcards...
1

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij handelsbedrijven op rekening?

- door directie geautoriseerde brutomarge, prijsprocedure
- functiescheiding tussen inkoop, opslag, verkoop, administratie
- beginvoorraad + inkoop - eindvoorraad = verkocht
- inventarisatie als sluitstuk van de geld-goederenbeweging

2

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij handelsbedrijven die leveren tegen contante betaling?

- door directie geautoriseerde brutomarge, prijsprocedure
- betrouwbare werking point of sale-apparatuur
- beginvoorraad + inkoop - eindvoorraad = verkocht + kasverschillen + voorraadverschillen
- inventarisatie als sluitstuk van de geld-goederenbeweging

3

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij heterogene massafabricage?

Als bij een handelsbedrijf op rekening, plus:
- functiescheiding tussen bedrijfsbureau, productie, administratie
- harde normen resulterend in een standaardkostprijs
- betrouwbare productieadministratie
- afdelingsgewijze nacalculatie en verschillenanalyse

4

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij stukproductie?

Als bij een handelsbedrijf op rekening, plus:
- functiescheiding tussen bedrijfsbureau, productie, administratie
- betrouwbare voorcalculatie per project
- betrouwbare projectadministratie
- projectgewijze nacalculatie en verschillenanalyse

5

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij agrarische bedrijven: veeteelt?

- marktprijzen
- normen voor voerverbruik en groei
- oormerkregistratie
- veeadministratie
- mineralenbalans
- afrekeningen slachthuis
- beginvoorraad + aanwas - eindvoorraad = afvoer
- inventarisatie

6

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij akkerbouwbedrijven?

- marktprijzen
- normen voor opbrengst per kilo zaaigoed
- teeltplan, groeirapportage, oogstrapportage
- perceeladministratie
- afrekeningen veilinghuis

7

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij attractieve bedrijven?

- marktprijzen
- functiescheiding tussen planning, winning, opslag en administratie
- concessieadministratie
- per concessie beoordelen: beginvoorraad volgens geologische onderzoek - eindvoorraad volgens geologische onderzoek =(+-) gewonnen
- bepalen omvang voorraad door geologisch onderzoek

8

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij dienstverlening met doorstroming van goederen die eigendom van het bedrijf?

- door directie geautoriseerde menukaart
- standaardreceptuur
- functiescheiding tussen bediening, keuken en verkoopbestand
- automatisch kasregister met menubestand en verkoopbestand
- beginvoorraad + inkopen - eindvoorraad = verbruik + bederf
- verkocht x standaardreceptuur =(+-) verkoop
- inventarisatie kas en voorraad

9

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij dienstverleningsbedrijven met doorstroming van goederen van derden?

- geautoriseerde tarieven
- betrouwbare standaardkostprijs voor bepaalde reparaties
- functiescheiding tussen receptie, werkplaats, magazijn en administratie
- betrouwbare werkplaatsorderadministratie
- beginvoorraad + inkopen - eindvoorraad = verbruikte onderdelen op werkplaatsorders
- beoordeling bezettingspercentage
- inventarisatie kas en onderdelen

10

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij dienstverleningsbedrijven via vaste leidingen leveren?

- geautoriseerde tarieven voor vaste recht en variabel per verbruikseenheid
- aansluitplan
- functiescheiding tussen klantcontact, meter plaatsen en opnemen, magazijn en administratie
- beginvoorraad meters + inkopen - eindvoorraad = geplaatste meters = nieuwe aansluitingen + reparatie
- ijken van meters
- inventarisatie voorraad meters en meterstanden

11

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij dienstverlening met levering van informatie of informatiediensten?

- geautoriseerde tarieven voor downloaded
- integriteit tarievenbestand
- goede werking general & application controls
- functiescheiding tussen commerciële afdeling, databasebeheer en administratie
- betrouwbare en continue registratie van het aantal downloads
- aantal downloads x tarief = verantwoorde opbrengsten = opboeking bank

12

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij dienstverleningsbedrijven waarbij specifieke reservering van de ruimten plaatsvindt?

- geautoriseerde tarieven gebruik capaciteit
- functiescheiding tussen reservering, receptie en administratie
- maximale capaciteit - verantwoorde bezetting = leegstand
- leegstandscontrole

13

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij dienstverleningsbedrijven waarbij GEEN specifieke reservering van de ruimten plaatsvindt?

- geautoriseerde tarieven
- betrouwbaar kasregister met tariefbestand en verkoopbestand
- functiescheiding tussen verkoop, toegangscontrole en administratie
- inventarisatie van de kas

14

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij OVERIGE dienstverleningsbedrijven en beroepen?

- geautoriseerde tarieven voor dienstverlening op basis van begrote bezetting
- functiescheiding tussen opdrachtverwerving, planning, uitvoering en administratie
- betrouwbare urenregistratie
- beoordeling directe versus indirecte uren

15

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij verzekeringsbedrijven?

- geautoriseerde premietabellen en verzekeringsvoorwaarden
- functiescheiding voor premieontvangsten tussen: kantcontract, verzekerdencadministratie en financiële administratie
- verzekerdenbestand x premie = opboeking bank
- functiescheiding voor uit te keren schades tussen: schadeadministratie, taxatie, uitkering en financiële administratie
- goedgekeurde en getaxeerde schades = uitgekeerde schades = afboeking bank
- uitgebreid stelsel van general en application controls

16

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij banken?

- functiescheiding tussen front- en backoffice
- limieten en bevoegdheden
- uitgebreid stelsel van general en application control
- bevestigingen aan derden door rekeningafschriften op te sturen of elektrische beschikbaar te stellen/jaaroverzichten opsturen
- inventarisatie kluisvoorraden

17

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij overheidshuishoudingen?

- het rijk
- de provincie en de gemeente
- waterschappen

- door wetgevende macht geautoriseerde begrotingen
- taakverdeling tussen wetgevende en uitvoerende macht
- controle door rekenkamer en interne audioafdelingen van de verantwoordingen n opdracht van de wetgevende macht

18

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij huishoudingen van privaatrechtelijke gemeenschappen: verenigingen?

- door ledenraden goedgekeurde begroting is de belangrijkste norm voor het doen van uitgaven door het bestuur
- ledenadministratie voor inkomsten uit contributie
- aantal leden volgens ledenadministratie = aantal verstrekte pasjes, krantjes etc.
- besluiten tot het doen van uitgaven zijn vastgelegd in doorlopend genummerde bestuursnotulen
- kascommissie van de ledenraad

19

Wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor volledigheid opbrengsten en juistheid kosten, bij stichtingen?

- door bestuur goedgekeurde begroting is de belangrijkste norm voor het doen van uitgaven en de verwachte inkomsten
- aantal verstrekte pasjes (stichtingsblaadjes etc.) = aantal geregistreerde donateurs
- besluiten tot het doen van uitfaden zijn vastgelegd in doorlopend genummerde bestuursmodulen
- subsidieadministratie
- aangevraagde subsidies = ontvangen subsidies + afgewezen