Antibiotika Flashcards Preview

K4 IBI > Antibiotika > Flashcards

Flashcards in Antibiotika Deck (19)
Loading flashcards...
1

Antibiotika kan grovt delas in i läkemedel som verkar på 5 olika processer/strukturer hos bakterier. Vilka?

Cellväggssyntesen, folsyrametabolismen, cellmembranssyntesen, proteinsyntesen, samt RNA/DNA-syntesen.

2

Vilka är de två största grupperna av B-laktam antibiotika?

Peniciliner (som i sin tur finns av flera typer) och cefalosporiner (3 generationer).

3

Vancomycin är ett exempel på ett glykopeptid-antibiotikum. Hur fungerar dessa, och när är de bra?

Glykopeptider hämmar cellvägssyntesen genom att utgöra steriska hinder, dvs binder till peptidoglykan så att väggen inte längre kan syntetiseras. Notera oberoendet av PBPs: Glykopeptider verkar enbart på grampositiva bakterier, och är ett bra medel mot t.ex stafylokocker som blivit resistenta mot B-laktam antibiotika.

4

Makrolider och linkosamider är två AB-klasser som verkar på samma mål: Vilket, och vad innebär detta för resistensutveckling?

Makrolider och linkosamider hör båda till proteinsynteshämmare som verkar genom att binda till 50s-subenheten hos bakteriella ribosomer, varav elongering och ribosomal translokation hämmas. Vad detta innebär är att mutation som ger resistens mot den ena, kan ge korsresistens mot även den andra.

5

Vart binder tetracykliner?

Till A-siten (30s-subenheten) hos bakteriella ribosomer.

6

Mot vilken typ av infektionssjukdomar har folsyraantagonister sitt främsta användningsområdet?

FFA mot urinvägsinfektioner.

7

Folsyrametabolismen kan hämmas på två principiella sätt. Vilka då?

Vi kan antingen ge en kompetitiv antagonist (Sulfa) till en tidigt intermediär i syntesen (PABA), eller hämma bakteriellt DHF-reduktas senare i syntesen (Trimetoprim).

8

Förklara verkningsmekanismen för kinoloner.

Kinoloner binder till bakteriellt DNA-Gyras och/eller Topoisomeras IV: Då kan DNAt inte supercoilas dvs packeteras effektivt. Resultatet blir att det blir för stort, varav cellen lyserar.

9

Vilken antibiotikagrupp tillhör rifampicin?

Rifampicin tillhör rifamycinerna, som hämmar bakteriell RNA-syntes.

10

Nitroimidazoler så som Metronidazol fungerar bara mot strikta anerober, men det finns ett undantag: Vilket?

Helicobacter Pylorii.

11

Vad innebär MIC? Förklara principen för hur MIC bestäms.

MIC = Minimal Inhibitory Concentration, den minsta uppmätta koncentrationen av ett antibiotika som omöjliggör bakterietillväxt. Bestäms genom att tillföra exponentiellt minskande doser antibiotika till provrör med bakteriebuljong: Röret med lägst antibiotikakoncentration utan bakterietillväxt ger MIC-värdet.

12

Vad står S, I och R för i SIR-systemet?

S = Susceptible, standard dos: Ingen påvisad resistens, infektionen kan väntas svara på behandling med normaldos.
I = Susceptible, Increase Exposure: Låggradig resistens, öka antibiotikadosen.
R = Resistent: Osannolikt att infektionen svarar på behandling oavsett dos.

13

Det finns tre nödvändiga "faktorer" till uppkomst och spridning av antibiotikaresistens: Förklara dessa.

Genetik: Förmåga till mutation och förvärvan av resistensgener.
Selektion (antibiotikatryck): Mutanta populationer kommer ha överlevnadsfördel, förutsatt att vi behandlar med antibiotikan de blivit resistenta mot.
Spridning: Resistensgener sprids horisontellt inom bakteriepopulationer.

14

Det finns fyra mekanismer för bakteriell resistens mot antibiotika. Vilka är dessa? Vilka två är viktigast?

Förändring av målmolekyler samt hydrolys/modifiering av antibiotikat är de två som kan ge upphov till höggradig resistens. De två andra mekanismerna är aktiv efflux av antibiotikat, samt penetrationshinder (enbart för G-).

15

Hur sprids resistensgener bland E. Coli-stammar?

E. Coli är notorisk för resistensspridning via konjugation, som innebär överföring av plasmider mha konjugations-pili.

16

Hur skall B-laktam antibiotika doseras för att få maximal effekt?

B-laktam antibiotika, så som peniciliner och cefalosporiner, har visat sig ha effekt som är oberoende av dos sålänge man når MIC. Går man under MIC, avtar dock effekten: Målet är därför att ha en maximal T>MIC, dvs att koncentrationen skall överstiga MIC så stor andel av tiden som möjligt. Många små doser är därför optimat: Maximal T>MIC, minimalt C>MIC.
B-Laktam AB kallas pga ovanstående för tidsberoende AB.

17

Vilka antibiotikum räknas som koncentrationsberoende, och vad innebär detta?

Kinoloner & aminoglykosider är koncentrationsberoende antibiotikum, vars avdödande av bakterier ökar ända upp till 8x MIC. Effekten beror alltså på AUC, snarare än T>MIC.

18

Vad är ESBL?

ESBL står för Extended Spectrum Beta Lactamases, en oroväckande resistensmekanism hos ffa gramnegativa tarmbakterier som E. Coli. Dessa enzym medför resistens mot såväl penicillin som cefalosporiner (och i vissa fall resterande B-laktamer) genom att bakterierna bryter ner substanserna innan de kan utöva sin effekt.

19

10-punktsprogrammet för minskad antibiotikaresistens kan sammanfattas i 4 budord. Vilka är dessa?

Förhindra smittspridning (sjukhussmittspridning, hygienrutiner), minska behovet av antibiotika (stick inte patienter i onödan, vaccinera), optimera bakteriologisk diagnostik/epidemiologiska data (odla) och använd antibiotika rationellt (känn till + följ riktlinjer, håll koll på resistensutvecklingar).