alles Flashcards Preview

FMK > alles > Flashcards

Flashcards in alles Deck (20)
Loading flashcards...
1

Wat is een zuiver risico?

Als er een kleine kans bestaat op nadelige uitkomst. Bijv. klant die in zakelijke sfeer normaal hun rekening betalen.

Kans behalen doelstelling: groot
Kans positieve afwijking: n.v.t.
Kans negatieve afwijking: klein

2

Wat is een speculatief risico?

Als het resultaat met ongeveer gelijke kansen positief of negatief kan zijn van de afwijking. Bijv. beleggers in aandelen die een bepaald rendement verwachten.

Kans behalen doelstelling: klein
Kans positieve afwijking: groot
Kans negatieve afwijking: groot

3

Wat is een loterij risico?

Kans behalen doelstelling: klein
Kans positieve afwijking: Zeer klein
Kans negatieve afwijking: groot

4

Wat is het begrip risico?

Onzekerheid omtrent de uitkomst van een te nemen beslissing of resultaat.

5

Hoe bereken je de risicopremie?

Het verschil tussen de rendementsverwachtingen.

6

Hoe bereken je de sharpe ratio? En wat berekent het?

{E(r) – rf}/σ
Het berekent de beloning voor het aangaan van risico, met de risicovrije rente.

7

Wat is het aspiratieniveau?

Wanneer de te bereiken uitkomst dit niveau overtreft is er sprake van succes, wanneer het onder dit niveau komt is er sprake van een mislukking.

8

Wat is het overlevingsniveau?

Als de te bereiken uitkomst lager is dan dit niveau komt de continuïteit in gevaar.

9

Welke risicohouding bij kans op:

1. Kans op groter succes
2. Bedreiging van succes
3. Kans op behalen succes
4. Bedreiging continuïteit
5. Laatste strohalm

1. Kans op groter succes: Neutraal, lichte voorkeur
2. Bedreiging van succes: Afkeer
3. Kans op behalen succes: Voorkeur
4. Bedreiging continuïteit: Sterke afkeer
5. Laatste strohalm: Sterke voorkeur

10

Hoe bereken je de verwachtingswaarde rendement?

(Uitkering - prijs : prijs)

11

Hoe bereken je het risico via historische volatiliteit (verleden) via standaarddeviatie?

σ = √ (∑(𝑥i - ¯𝑥)²/n)
Ofwel:
Afwijking per .. berekenen
Vervolgens gemiddelde rekenkundig gemiddelde bereken
Afwijking - gemiddelde (𝑥i - ¯𝑥)
Dat kwadrateren (𝑥i - ¯𝑥)²
Dat bij elkaar optellen, delen door aantal (-1 als steekproef voor verleden)

12

Wat is de standaarddeviatie?
σ / standaardafwijking / sigma

Het is de gemiddelde afwijking ten opzichte van het gemiddelde.

Hoe groter de σ hoe groter de afwijkingen van het gemiddelde. Hogere σ geeft tevens een grilligere koersbeweging en hogere risicograad.

13

Welke betrouwbaarheidsintervallen bij normale verdeling zijn er bij standaarddeviatie?

68,26% dat x ligt tussen
E(x) - σ < x < E(x) + σ

95,44% dat x ligt tussen
E(x) - 2σ < x < E(x) + 2σ

99,74% dat x ligt tussen
E(x) - 3σ < x < E(x) + 3σ

14

Wat is de VAR?

Het mogelijke verlies dat met x% waarschijnlijkheid niet zal worden overschreden binnen de periode t die nodig is om de positie te liquideren (verkopen).

15

Welke aanname maak je bij de VAR?

Dat de koersbeweging normaal is verdeeld. Doordat het normale verdeling is gebruik je percentage 97,72%.

16

Hoe bereken je de VAR bij berekenen verlies niet groter dan bepaald bedrag bij zekerheid van 97,72% uitgaande van bepaalde grootte belegging?

Op dagbasis: 1 / wortel250 * σ op jaarbasis = 3,44%
Omdat liquideren 3 dagen is: wortel 3 * 3,44% = 5,96%
Vervolgens kun je VAR berekenen:
2 * 5,96% * 30mln. = 3.576.000

17

Hoe bereken je het maximale bedrag dat belegd mag worden als verlies niet groter mag zijn dan bepaald bedrag.

Als VAR maximaal 2mln mag zijn:
VAR = 2.000.000 = 2 * 5,96% * bedrag

Bedrag = 2.000.000 / (2 * 5,96%) = 16.778.523

18

Verschil tussen risicobeheer controller en treasurer.

Controller kijkt naar verleden en heden
Treasurer kijkt naar de toekomst

19

Wat is het doel van beleggen?

Het in stand houden of vergroten van koopkracht op balans (financiele activa)

20

Wat is het doel van investeren?

Het vergroten of verbeteren van de productie capaciteit