Allergi och överkänslighet Flashcards Preview

K4 IBI > Allergi och överkänslighet > Flashcards

Flashcards in Allergi och överkänslighet Deck (25)
Loading flashcards...
1

Överkänslighet definieras som överdrivna immunreaktioner mot kropspeget eller främmande antigen som leder till vävnadsskador. Detta kan delas in i två grupper: Vilka?

Allergisk överkänslighet, som innefattar adaptiv immunrespons (typ 1-typ 4) mot specifika antigen. Icke-allergisk överkänslighet innebär medfödd immnurespons mot ospecifika antigen, med ganska okända mekanismer. Ett exempel på en icke-allergisk överkänslighetsreaktion är mot kontrastmedel som används vid röntgen.

2

Definiera begreppet "hyperreaktivitet".

Hyperreaktivitet innebär överkänslighet med okänd bakomliggande mekanism, som t.ex ligger bakom vissa astma-fenotyper.

3

Definiera begreppet "atopi".

Atopi innebär en individuell eller familjär tendens till att genomgå sensibillisering, dvs producera IgE-antikroppar mot låga doser av allergener och därmed löpa större risk för att bli allergisk mot dessa.

4

Beskriv hur IgE-antikroppar bildas under den allergiska sensibilliseringfasen.

Dendritiska celler börjar allt, genom att mha PRRs fagocytera främmande kroppsfrämmande antigen, aktiveras, och visa upp dessa på membranbundna MHC-II. Iomed aktivering uttrycker de dessutom B7: Därför kan de aktivera naiva CD4+-celler (MHC-II:AGTCR och B7CD28) som då bildar TH2 celler. Dessa kan aktivera B-celler, och producerar då b.la IL4, som inducerar isotypswitch till IgE-antikroppar.

5

Beskriv IgE-antikroppars roll i den allergiska effektorfasen.

IgE-antikroppar från plasmaceller kommer i huvudsak att återfinnas på mastceller (och i viss mån eosinofiler) som har högaffinitetsreceptorer för deras FC-regioner, sk FCeR. Mastcellerna är då täckta av antikroppar med den antigen-bindande domänen (Fab) riktad utåt: Om det specifika antigenet kommer i närheten av en mastcell, kommer det att fastna på IgE-antikropparna som då korsbinds till varandra. Detta inducerar degranulering --> frisättning av histamin, samt produktion och frisättning av PGD2 och LTC4.

6

Vilka fyra typer av effektorfas-reaktioner finns det? Vad har de alla gemensamt?

Typ 1 dvs snabb/IgE-medierad reaktion, typ 2 dvs cytotoxisk reaktion, typ 3 dvs immunkomplexmedierad reaktion, typ 4 dvs fördröjd/TH1-medierad reaktion. Alla fyra är beroende av det adaptiva immunförsvaret, dvs B-och/eller T-celler.

7

Beskriv funktionerna hos de olika cytokinerna som karaktäriserar en typ 1-reaktion.

IL4: Isotypswitch till IgE hos B-celler.
IL5: Rekrytering, nybildning, aktivering samt överlevnadssignal för eosinofiler.
IL13: Lite mer oklart, men b.la aktivering av luftvägsslemhinnan, kan ev. bidra till IgE-switch.

8

Typ 1-reaktioner och typ 4-reaktioner är ofta riktade mot principiellt olika mål. Förklara skillnaden.

Typ 1-reaktioner är i regel riktade mot stormolekylära antigen, dvs sådana som direkt tagits upp av APCs och visats för T-celler (födoämnesallergier, pollenallergi etc). Typ 4-reaktioner är däremot riktade mot lågmolekylära ämnen, s.k haptener, som blir immunogena då de bildar komplex med bärarprotein.

9

Beskriv patogenesen vid en typ-3 reaktion.

Korsreaktiva antikroppar bildar immunkomplex med sina målmolekyler (ofta från bakterier eller läkemedel): Dessa immunkomplex fastnar då i kärlväggen i glomeruli, hud eller lungor, varav komplementsystemet aktiveras och ger inflamamtion med vävnadsskada. Detta sker b.la vid allergisk vaskulit.

10

Vilka celler och molekyler är centrala vid en typ 4-reaktion?

Som alltid är APCs steg 1: Vid hudreaktioner är det Langerhanska celler som står för antigenspresentationen. Dessa inducerar TH1-svar genom produktion av IL-12, såväl i sensibilliseringsfasen som i effektorfasen. Dessutom har CD8-celler en roll i patogenesen. TH1-cellerna kommer stimulera CD8-celler och makrofager via IFN-Y produktion, och samtidigt hämma TH2-svar.

11

Urtikaria är ett enormt paraplybegrepp för en mängd mastcellsmedierade sjukdomar med ett gemensamt typiskt reaktionsmönster i huden. Samtliga ger upphov till några typiska symtom: vilka?

Alla ger upphov till klåda, samt någon typ av hudutslag: Kvaddlar, dvs ytlig svullnad och rodnad av huden som enbart engagerar dermis och förflyttar sig spårlöst inom 24h; eller angioödem, akut djupare svullnad som även engagerar subcutis.

12

Urtikaria (kan) delas in i vanlig (idiopatisk), fysikalisk respektive annan urtikaria. Vad är vanligast?

Akut, idiopatisk urtikaria är vanligast, och uppstår i många fall efter luftvägsinfektioner eller behandlingar mot dessa. Penicillinöverkänslighet!

13

Hur behandlar man patienter fysikalisk/annan urtikaria, t.ex med överkänslighet mot kyla eller kosmetika?

Konservativt och symptomatiskt. I regel räcker det att be patienten undvika det agens som orsakar problemen, men i akuta fall kan man ge antihistaminer eller orala steroider. Anti-IgE antikroppar kan ges vid mycket svår sjukdom.

14

Hur fungerar ett pricktest, och vad säger ett positivt pricktest om allergi?

Ett pricktest innebär att man sticker patienten ytligt i huden och tillför prover med diverse allergen för att se om det bildas en kvaddel. Därtill så gör man en positiv kontroll, dvs sticker och tillför histamin, samt en negativ kontroll där man enbart sticker.
Ett positivt pricktest i kombination med symtom hos patienten innebär att patienten är allergisk: positivt pricktest innebär dock inte allergi på egen hand.

15

Beskriv hur allergiskt eksem typiskt ser ut.

Eksem engagerar, till skillnad från urtikaria, enbart epidermis. Typiskt syns rodnad, papler, vesikler, fjällning och lite ödem, i akut stadie.

16

Hur skiljer sig allergiskt eksem från urtikaria med avseende på tidsaspekten?

Allergiskt eksem har ofta en längre sensibilliseringsperiod, som kan pågå i veckor till år. Den allergiska reaktionen hos en sensibilliserad individ tar dessutom 12-48h, varav det är ganska lång tid mellan exponering och symtom. I utredning av allergi gör kan dessutom lapptest/epikutantest snarare än pricktest, vilket innebär att man exponerar patientens hud för ett ämne i 2 dygn innan man mäter reaktionen.

17

Hur behandlas allergiskt eksem (utöver att undvika exponering)?

Kortisonkräm.

18

De bakomliggande skälen till allergi kan delas in i tre kategorier: vilka?

Genetiska faktorer, adjuvanter (livsstilsfaktorer som indirekt påverkar) samt exponering.

19

De bakomliggande skälen till allergi kan delas in i tre kategorier: vilka?

Genetiska faktorer, adjuvanter (livsstilsfaktorer som indirekt påverkar) samt exponering.

20

Det finns något av en paradox (eller bara kunskapsbrist) när det gäller den genetiska komponenten av allergi/atopi: vad menas med detta?

Det finns en väldigt stark koppling mellan atopi och allergi, och atopi är bevisligen kraftigt ärftligt då två atopiska föräldrar löper 75% risk att få atopiska barn. Det "paradoxala" är att inga särskilda mutationer i gener relevanta för allergi (HLA, FCeR, IL4/IL5/IL13) har särskilt stor effekt på allergiutveckling i sig. Vi vet alltså att atopi är hereditärt men inte vad som egentligen ärvs.

21

Beskriv den atopiska marchen.

Den atopiska marchen är namnet på det typiska förloppet/ordningen i vilken allergiska sjukdomar utvecklats från födseln och framåt. Det börjar med allergiska eksem, som vid 1-2 års ålder övergår till/ackompanjeras av födoämnesallergier, sedan allergisk bronkit i tidig barndom, följt av senare handeksem, astma och allergisk rinit.

22

Vad säger en individs s-IgE nivåer om dess allergiska problem?

IgE-antikroppar mot specifika antigen säger inte att en patient är allergisk: enbart att den är sensibilliserad. Hos den population som de facto är allergisk så korrelerar IgE-nivåer mot svårighetsgrad i symtomen på samhällsnivå, men inte nödvändigtvis på individnivå.

23

Vad är CD-sens?

En metod för att mäta basofilers IgE-medierade känslighet för allergen, genom CD63-uttryck.

24

Vad definierar anafylaxi?

När en sensibilliserad person exponeras för sitt allergen och drabbas av respiratorisk svårhet (pga laryngealt ödem och/eller bronkospasm) och/eller kardiell shock pga systemisk vasodilatation. Ofta förekommer samtida kutana (urtikaria/angioödem) eller gastrointestinala (illamående, kränkningar, diarré, magkramp) symtom.

25

Hur behandlar man en patient som drabbats av anafylaxisk shock?

IV-Adrenalin inom 20 min, samt stora mängder IV-vätsketillförsel, båda för att upprätthålla blodtrycket. Om patienten ej har fria luftvägar krävs intubering eller tracheotomi. Glukokortikoider bör också ges, men har inte någon effekt på det akuta förloppet.