Κατα Ιωαννην Flashcards Preview

More Greek Vocabulary > Κατα Ιωαννην > Flashcards

Flashcards in Κατα Ιωαννην Deck (152)
Loading flashcards...
1

κρυπτός

hidden, secret

2

ἐκλέγομαι

I pick out for myself, I choose

3

ὠφελέω

I help, benefit, do good, am useful

4

σκληρός

harsh, rough

5

τρώγω

I eat

(This word was displacing ἐσθίω in ordinary use.)

6

μάχομαι

I engage in battle, I fight

7

ἑλκύω

I drag, draw, pull

8

γογγύζω

I whisper, murmur, grumble

9

σφραγίζω

I seal and thus close, for guardianship or protection

10

χορτάζω

I feed to the full, I satisfy with food

11

εἴκοσι

twenty

12

ἐλαύνω

I drive, I progress, I row

13

ἐμβαίνω

I embark

14

ἀναχωρέω

I return, I retire, depart

15

ἁρπάζω

I seize, snatch, obtain by robbery

16

βιβρώσκω

I eat

17

κόφινος

basket

18

κλάσμα

a fragment

19

ἐμπίπλημι

to fill, to satify

20

πεντακισχίλιοι

five thousand

21

ἀριθμός

a number, total

22

χόρτος

grass, hay

23

τοσοῦτος

so great, so large

24

ὀψάριον

a relish; then especially, a fish.

25

κρίθινος

made of barley

26

βραχύς

little, small

27

ἀρκέω

to be enough, to be sufficient

28

κατηγορέω

I accuse, bring charges against

29

ἀγαλλιάω

I exult, rejoice

30

καίω

I kindle, burn