Ιωαννου Επιστολη Α Flashcards Preview

More Greek Vocabulary > Ιωαννου Επιστολη Α > Flashcards

Flashcards in Ιωαννου Επιστολη Α Deck (52)
Loading flashcards...
1

φανερόω

I reveal, disclose, show

2

κοινονία, ἡ

fellowship

3

ἡμέτερος

our (possessive pronoun)

4

οὐδείς

at all, whatsoever (adj, fem.)

5

ψεύδομαι

I lie

6

καθαρίζω

I clean

7

ὁμολογέω

I confess, publicly acknowledge

8

ἀδικίας, ἡ

wrongdoings, unrighteousness

9

ψεύστης, ὁ

liar

10

ἱλασμός, ὁ

propitiation

11

ἀληθῶς

truly

12

τελειόω

I complete

13

παλαιός

old (adj.)

14

παράγω

I pass away

15

φαίνω

I shine

16

σκάνδαλον, τό

a cause for stumbling

17

μισέω

I hate

18

ποῦ

where

19

ὑπάγω

I go away

20

ἐπιθυμία, ἡ

desire, lust, craving (not necessarily with a negative connotation)

21

ἀλαζονεία, ἡ

boastfulness, arrogance

22

βίος, ὁ

life, material possessions

23

ὅθεν

from which, by which (conjunction)

24

χρῖσμα, τό

anointing

25

ψεύδος, τό

lie, falsehood

26

ἀρνέομαι

I lie, deny

27

ἐπαγγέλομαι

I promise

28

παρησσία, ἡ

confidence, boldness

29

αἰσχύνω

I put to shame

30

παρουσία, ἡ

presence, coming